Kofi Annan stats­man med stark in­te­gri­tet

FN:s ti­digare ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Kofi Annan dog i lör­dags, 80 år gam­mal. Han var inte oom­stridd, men högt res­pek­te­rad av näs­tan alla.
2001 fick han Nobels freds­pris, delat med den or­ga­ni­sa­tion han ledde i tio år (1997-2006) för ar­be­tet med att skapa ”en bättre or­ga­ni­se­rad och fred­ligare värld”.
Ingen ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re kan lyckas med den­na upp­gift fullt ut. Men Kofi Annan kom när­ma­re än kan­ske nå­gon av sina fö­re­trä­da­re och ef­ter­trä­da­re.
Kofi Annan gjorde en lång FN-kar­ri­är in­nan han blev ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, un­der åren före det högsta jobbet som chef för FN:s freds­be­va­ran­de operationer. Då på­gick in­bör­des­kriget i So­ma­lia som mest in­ten­sivt, då för­sökte Annan, för­gä­ves, få FN att in­gripa in­nan folk­mordet i Rwan­da in­leddes och då för­sökte han få FN att han­tera kon­flikten i Bosnien.
Den senare in­satsen gjorde honom ac­cep­ta­bel för USA och där­för kun­de han ut­s­es till FN:s högsta äm­be­te. Som så­dan var han dock ingen USA-ma­rio­nett utan kri­ti­serade bland an­nat den ame­ri­kans­ka in­va­sionen i Irak, som inte var sank­tio­nerad av FN. I sitt av­skeds­tal varnade han ock­så för att åsi­do­sätta de­mo­kra­tiska ide­al i kampen mot ter­ro­rismen.
I Sverige är han ock­så känd för sin svenska fru, Nane Lagergren, dot­ter till Nina Lagergren som var halv­sys­ter med Raoul Wallenberg. Han var som­mar­svensk och af­ri­kan, men fram­för­allt en stor stats­man.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×