Ho­ra­ce Engdahls ego el­ler Akademiens he­der

Sara Danius, ti­digare stän­dig sek­re­te­ra­re i Svenska Akademien, var Som­mar­pra­ta­re i lör­dags. Hon re­do­visade sin bild av pro­cessen som har gjort att Svenska Akademiens fram­tid har ifrå­ga­satts.
Danius startade be­rät­tel­sen den 21 no­vem­ber för­ra året med an­kla­gel­serna mot ”kul­tur­pro­filen” och kom så små­ning­om fram till den 12 ap­ril i år då hon tvingades lämna upp­giften som stän­dig sek­re­te­ra­re.
Det som stått klart ti­digare blev ännu tyd­ligare i Danius’ Som­mar­pro­gram: Ho­ra­ce Engdahl är hu­vud­pro­blemet för möj­lig­heten att re­stau­rera för­tro­en­det för Akademien.
Det blev up­pen­bart när Engdahl den 10 ap­ril skrev att Sara Danius är ”den av alla sek­re­te­ra­re se­dan 1786 som har lyc­kats sämst med sin upp­gift”. Det fö­re­bådade att Akademiens ma­jo­ri­tet ett par dagar senare av­satte henne som sek­re­te­ra­re.
Det fick ock­så som följd att flera le­da­möter i so­li­da­ri­tet med henne lämnade det ak­ti­va ar­be­tet i Akademien, vil­ket gör det omöj­ligt att välja in nya le­da­möter ef­ter dem som, ef­ter kung­ligt in­gri­pan­de, fick tillå­tel­se att avgå från Akademien. Det krävs näm­li­gen 12 när­va­ran­de le­da­möter för nya in­val.
Nu har ock­så av­slöjats att Akademien sagt nej till No­bel­stif­tel­sens krav på kom­plet­te­ringar av No­bel­kom­mit­tén som fö­re­slår No­bel­pris­ta­ga­re. Det kan­ske inte blir nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur nästa år hel­ler.
Hur länge ska Ho­ra­ce Engdahls ego bloc­kera återupprättandet av Akademiens he­der?
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×