Sec­ond han­d är inte all­tid bara po­si­tivt

I skym­un­dan av Donald Trumps tullar på stål och alu­mi­ni­um och han­dels­krig med Kina och Tur­ki­et har även Rwan­da drabbats. Där är det kläder som drabbats av Trumps ilska.
I det fallet är kan­ske re­ak­tionen nå­got mer be­grip­lig. Rwan­da (och flera andra af­ri­kans­ka länder) in­förde näm­li­gen för en tid se­dan tullar på im­port av sec­ond hand-kläder för att skydda sin egen växande tex­til­in­du­stri.
Det är ame­ri­kans­ka och eu­ro­pe­is­ka hjälp­or­ga­ni­sa­tioner som samlar in kläder i in­du­stri­länderna och se­dan säljer dem bil­ligt i det som åt­min­sto­ne ti­digare kallades ut­veck­lings­länder.
Men den­na för­sälj­ning är inte ode­lat po­si­tiv. Det gör att tex­til­in­du­strin i länder som Rwan­da och Tan­za­nia får en svår kon­kur­rent på den in­hemska mark­naden, av be­gag­nade kläder till låg­pris.
Att ame­ri­kans­ka hjälp­or­ga­ni­sa­tioner be­klagade sig över tullarna hos Trump tyder på att det finns en inte ovä­sent­lig vinst i sec­ond hand-för­sälj­ningen.
När andra länder böjde sig för de ame­ri­kans­ka på­tryck­ningarna och tog bort tullarna vägrade pres­i­dent Ka­ga­me i Rwan­da att göra det. Där­av Trumps be­slut att in­föra tullar på im­porten av kläder från Rwan­da.
Det var inte bara eko­no­miska fak­torer som gjorde att Ka­ga­me vägrade ta bort tullarna. Det handlar ock­så om stolt­het – ”vi af­ri­kaner be­höver inte det ame­ri­kanerna kastar bort”.
Det finns allt­så an­led­ning för hjälp­or­ga­ni­sa­tionerna att tänka två gånger.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×