Ser­vera svenskt kött är inte all­tid så lätt

Köp svenskt kött är en van­lig upp­ma­ning de här dagarna, ef­ter att hela svenska folket upp­märk­sammat den pre­kära si­tua­tionen för svenska bön­der, som re­dan börjat an­vända vin­ter­fo­dret till djuren som egent­li­gen skulle ätit färskt gräs.
Svenska kon­su­menter prio­ri­terar re­dan svenskt kött i bu­tikerna. För­ra året ökade an­delen svenskt kött av den to­tala kon­sum­tionen, och allt fler har blivit med­ve­tna om att den svenska kött­pro­duk­tionen sker på ett sätt som är mer gynn­samt både djuren. Inte minst är den svenska an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ningen till djur den lägsta i Europa.
Svenska kom­muner och lands­ting har ock­så blivit bättre på att köpa svenskt. Nya upp­hand­lings­reg­ler in­ne­bär att det är god­känt att ställa krav på köttet som mot­svarar de krav som svensk lag­stift­ning kräver av bön­derna som föder upp svenska kött­djur. Det har gjort att många kom­muner nu till minst 90 pro­cent köper en­bart svenskt kött, när det handlar om ren rå­va­ra. För fär­dig­mat är det säm­re.
Ännu svårare verkar det vara för re­stau­rangerna. De­ras gros­sister le­ve­rerar mest ut­ländskt kött.
En­ligt en sam­man­ställ­ning från Naturskyddsföreningen (någ­ra må­nader gam­mal, så för­hopp­nings­vis har siff­rorna ändrats i som­mar) va­rierar im­port­an­delen mel­lan 55 och 90 pro­cent för de olika gros­sisterna. Hög an­del ut­ländskt allt­så.
Det går stick i stäv med kon­su­menternas öns­ke­mål – och med öns­ke­målen att stötta ut­satta bön­der ge­nom att äta svenskt kött.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×