KS-ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Stefan Sandström

Går Häss­le­holm att styra?

Den snart gångna man­dat­pe­ri­oden har för Häss­le­holms kom­mun in­ne­burit fyra för­lo­rade år. Det sty­re som till­trädde ef­ter valet saknade ett man­dat för ma­jo­ri­tet och blev där­för ned­röstade i full­mäk­tige då och då. När bud­geten föll hösten 2016 ledde det till att led­ningen av­gick och det sen­sa­tio­nella in­träffade att M för att själva nå toppo­si­tionerna röstade fram sve­ri­ge­de­mo­krater till vice ord­fö­ran­de­poster i kom­mun­full­mäk­tige, kom­mun­sty­rel­se och andra nämnder. Det hade inte hänt ti­digare i landet.
Men ef­ter pro­tester från riks­or­ga­ni­sa­tionen vågade Pär Palm­gren inte full­följa och bilda en for­mell ma­jo­ri­tet till­sam­mans med SD. Det hade inte räckt till ma­jo­ri­tet, efter­som Folkets Väls två röster ock­så be­hövdes och Björn Wid­mark vägrat inordna sig i nå­gon an­svars­pos­i­tion för att kun­na kri­ti­sera alla. Den av­gå­en­de nästanmajoriteten be­höll där­för sina platser i nämnderna och där­med ma­jo­ri­teten där.
Där­för blev be­sluts­rö­ran ännu större ef­ter makt­skif­tet än före.
In­för valet om bara drygt två vec­kor är där­för hu­vud­frå­gan hur kommunen ska styras av de ny­valda full­mäk­ti­ge­le­da­möterna.
Mo­de­raternas nye starke man Lars Johnsson stänger inga dörrar till Sverigedemokraterna. Även i någ­ra de­batter un­der det senaste året har han flirtat med Pat­rik Jönsson (SD). Men frå­gan är om han har någ­ra andra allians­par­tier med sig. Ro­bin Gustavsson (KD) mar­ke­rade i NSk:s in­ter­vju att SD står långt bort från honom och att S står be­tyd­ligt när­ma­re. Så frå­gan är hur Johnsson ska få ihop nå­gon ma­jo­ri­tet.
Lena Wallentheim (S) mar­ke­rade att en tyd­lig ma­jo­ri­tet be­hövs för att föra kommunen fram­åt. Ef­ter den senaste man­dat­pe­ri­oden är nog de flesta över­ens om det. Men hur ska det gå till, särskilt om ännu fler små miss­nö­jes­par­tier kommer in i full­mäk­tige?
Ett bredare block­över­skri­dan­de sam­ar­be­te verkar vara den enda möj­liga lös­ningen. Är alla be­rörda par­tier beredda att göra vad som behövs för det?

×