På Parkscenen ställer Steen Bille frågor på tyska till ständige Nobelpriskandidaten Péter Nádas. Det är fullsatt i tältet och framträdandet filmas för att senare kunna visas på Louisianas webbsajt. FOTO: Clemens Altgård
Anne Carson från Kanade gjorde en performance i Konsertsalen som mörklades helt. Till vänster i bild framför Sam Francis målning ses hennes make Robert Currie som också medverkade. FOTO: Clemens Altgård
Sal­ly Rooney från Ir­land läste upp ett styc­ke ur sin pris­be­lönta de­but­ro­man. FOTO: Cle­mens Alt­gård
CAConrad gjorde ett starkt in­tryck på scenen och be­rättade även om bak­grunden till sina dikter. FOTO: Cle­mens Alt­gård
Hi­ro­mi Ito läste med in­ten­si­tet sina dikter på ja­pans­ka och eng­els­ka och bi­stods av Jo­han­ne Lyk­ke Holm (som är en av hennes svenska översättare) åter­gav den danska tolk­ningen. FOTO: Cle­mens Alt­gård

Imponerande intryck på festivalscenen

Louisiana Literature

Lit­te­ra­tur Loui­sia­na Lit­er­a­ture 2018
Plats: Humlebaek, Danmark, tors­dagen den 23 au­gus­ti
Med­ver­kan­de: Pé­ter Nádas, Anne Carson, CAConrad, Sal­ly Rooney, Hi­ro­mi Ito bland andra
Programtips:
Louisiana Literature pågår till och med söndag 26/8.
På lördag 25/8 gästas festivalen bland andra av Daniel Kehlmann i samtal med Christian Kracht, Delphine de Vigan, Javier Marías i samtal med Domenico Starnone och Johannes Anyuru i samtal med Theis Ørntof.
På söndag 26/8 gästas festivalen av bland andra Teju Cole i samtal med Georgi Gospodinov, Dorthe Nors i samtal med Gunnhild Øyehaug och Mariana Enriquez i samtal med Guadalupe Nettel.
Läs hela programmet på www.louisiana.dk

Tra­di­tions­en­ligt in­leder Louisianachefen Poul Erik Tøjner lit­te­ra­tur­fes­ti­valen Loui­sia­na Lit­er­a­ture i danska Hum­le­bæk med ett kort men kärn­fullt tal om Louisianagrundaren Knud W Jen­sens de­mo­kra­tiska och kul­tu­rella mål­sätt­ningar.
Där­ef­ter tar festivalledaren Christian Lund över mik­ro­fonen och fram­håller vikten av att i tider som des­sa riva murar mel­lan språk och kul­turer. Vidare för­klarar han att även om det inte finns ett spe­ci­fikt tema för fes­ti­valen så finns det vissa mo­tiv som åter­kommer: kli­mat­krisen, ge­nus­frå­gor, auto­fik­tion och mig­ra­ti­on.
Den stän­dige Nobelpriskandidaten ung­ra­ren Pé­ter Nádas är Danmarksaktuell med Pa­ral­lella hi­sto­rier vars tredje del nu över­satts till danska. I Sverige ut­kom verket, som be­står av tre delar, 2012-13. Den mo­nu­men­tala ro­manen tog cir­ka två de­cen­ni­er att skriva får vi veta.
På Park­scenen ställer Steen Bille frå­gor på tyska till Pé­ter Nádas, som till­hör en gen­er­a­tion som ald­rig haft eng­els­ka som an­dra­språk. På frå­gan om Nádas visste hur lång tid det skulle ta att skriva Pa­ral­lella hi­sto­rier är svaret att det var tänkt som ett livs­långt pro­jekt.
I skriv­pro­cessen började han med slut­scenerna. Men ro­manen har egent­li­gen in­get rik­tigt slut, för­klarar han. Det fanns tankar på en fjär­de del men så gjorde han halt ef­ter tre delar.
Det är 1900-talets Europa det handlar om i ett stort upp­sla­get ro­man­verk med ett myl­ler av ge­stalter. Till det spe­ci­ella med boken hör att tid och rum löses upp ge­nom en avan­ce­rad klipp­tek­nik. Nå­gon van­lig lin­jär kro­no­lo­gi följer be­rät­ta­ren så­le­des inte.
Vi får höra ett styc­ke ur verket, om en av ro­man­fi­gurerna, den unge mannen Döring. Vem är han egent­li­gen? undrar in­ter­vju­a­ren. Svaret är kryp­tiskt: ”Döring ist Döring ist Döring”.
Han ger oss allt­så en var­i­ant på Gertude Steins be­römda for­mu­le­ring ”Rose is a rose is a rose is a rose”. Det är up­pen­bart att Nádas vill över­låta till lä­sa­re och kri­ti­ker att ana­ly­sera ro­manens ge­stalter. Men han säger lik­väl nå­got om att Döring re­pre­sen­terar en gen­er­a­tion unga tyskar som ärvt skuld och skam för nå­got ti­digare ge­ne­ra­tioner gjort sig skyl­diga till.
Det finns ett en­sam­hets­mo­tiv i Nádas skrivande och han upp­lyser om att han i unga år läste myc­ket skan­di­na­visk lit­te­ra­tur där ett så­dant mo­tiv är fre­kvent. Men den unge Nádas läste även åt­skil­liga ryska för­fat­ta­re. Där fanns han nå­got helt an­nat, näm­li­gen skild­ringar av kol­lek­tiv.
Föga för­vånande får Nádas en fråga om var­för det så myc­ket sex i hans böcker. Bland an­nat nämns en de­tal­je­rad sam­lags­scen som är ex­cep­tio­nell efter­som den sträcker sig över 140 si­dor i ”Pa­ral­lella hi­sto­rier” och dess­utom dyker upp igen på ett helt an­nat stäl­le.
Men Nádas för­nekar att det är ovan­ligt myc­ket sex­scener i hans böcker. Det är män­ni­skors hand­lingar över hu­vud taget som in­tres­serar honom, där­ibland vad de gör med sina köns­or­gan.
Steen Bille undrar ock­så över en an­nan sak. Var­för är det så få lyck­liga män­ni­skor i Nádas böcker? På det blir svaret att det finns lyck­liga ögon­blick i till­va­ron, även un­der de vid­rigaste om­stän­dig­heter. Där­emot är det inte många män­ni­skor i världen som kan kallas lyck­liga.
Ef­ter det­ta djup­gå­en­de och in­tres­santa sam­tal så be­ger jag mig till den ka­na­den­sis­ka för­fat­ta­ren Anne Carsons per­for­man­ce där hennes make Robert Cur­rie ock­så med­verkar. Det blir en sug­ge­stiv stäm­ning när den full­satta Kon­sert­salen, med mål­ningar av Sam Francis, mörk­läggs och en spot­light riktas mot Anne Carson.
Se­dan följer ett upp­fö­ran­de av verket Lec­ture on the History of Skywriting. Det är en sär­egen text där Anne Carson låter him­len fram­träda som för­fat­ta­re. Här visar hon sin för­må­ga att hitta ovän­tade vinklar. Det är bit­vis myc­ket hu­mo­ris­tiskt men det ute­sluter inte all­var.
Pu­bliken sätts på prov när det plöts­ligt blir helt mörkt och vi får höra text läsas på arabiska. Det är en röst till­hö­ran­de Faisal Bin Ali Jaber, en in­gen­jör från Je­men vars släk­tingar dödades vid en ame­ri­kansk drönar­at­tack 2012. Carsons make går vid en tid­punkt in i rollen som Gud/Go­dot som be­svarar vissa frå­gor per te­le­fon.
Låter det märk­ligt? Det är det ock­så, men ock­så en myc­ket in­tres­sant per­for­man­ce med mängder av re­fe­renser.
Yt­ter­li­ga­re en pro­gram­punkt hinner jag med den­na pre­mi­är­kväll. Det är en upp­läs­ning på Vestscenen med Sal­ly Rooney, CAConrad och Hi­ro­mi Ito. En myc­ket spännande kom­bi­na­tion.
Sal­ly Rooney läser ett styc­ke ur sin pris­be­lönta de­but­ro­man, som på svenska heter Sam­tal med vänner. Det är ett väl­valt styc­ke som speglar hennes för­må­ga att ny­ans­rikt och med skärpa skildra kom­pli­ce­rade re­la­tioner.
Där­ef­ter up­pen­barar sig den ame­ri­kanske poeten CAConrad på scenen. En myc­ket ka­ris­ma­tisk queerpoet som kom­bi­nerar glit­ter, kri­staller och ma­giska ri­tu­aler med ett starkt po­li­tiskt bud­skap. Det är omöj­ligt att inte bli helt fa­sci­nerad av CAConrads in­ten­siva upp­läs­ning som in­klu­derar anek­doter som be­skriver dikternas till­komst.
Lika im­po­ne­ran­de in­tryck på scenen gör ja­pans­kan Hi­ro­mi Ito som upp­träder till­sam­mans med Jo­han­ne Lyk­ke Holm, en av hennes översättare till svenska. Som här emel­ler­tid läser Itos dikter på danska pa­ral­lellt med att vi får höra dem på både eng­els­ka och ja­pans­ka.
Yt­ter­li­ga­re lit­te­ra­tur­upp­le­vel­ser är att vänta på Loui­sia­na. Missa inte det­ta!

Lit­te­ra­tur Loui­sia­na Lit­er­a­ture 2018
Plats: Humlebaek, Danmark, tors­dagen den 23 au­gus­ti
Med­ver­kan­de: Pé­ter Nádas, Anne Carson, CAConrad, Sal­ly Rooney, Hi­ro­mi Ito bland andra
Programtips:
Louisiana Literature pågår till och med söndag 26/8.
På lördag 25/8 gästas festivalen bland andra av Daniel Kehlmann i samtal med Christian Kracht, Delphine de Vigan, Javier Marías i samtal med Domenico Starnone och Johannes Anyuru i samtal med Theis Ørntof.
På söndag 26/8 gästas festivalen av bland andra Teju Cole i samtal med Georgi Gospodinov, Dorthe Nors i samtal med Gunnhild Øyehaug och Mariana Enriquez i samtal med Guadalupe Nettel.
Läs hela programmet på www.louisiana.dk