Jordberga är en av många biogasproducenter som drabbats av snedvriden konkurrens från utlandet. Arkivbild

Statliga miljoner till biogas

På landet Regeringen satsar 270 miljoner kronor för att öka produktionen av biodrivmedel och samtidigt stärka konkurrenskraften.

64 procent av den producerade biogasen i Sverige uppgraderas till fordonsgas, enligt Energigas Sverige.

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.
– Många av de producenter som tillverkar biogas har svårt att få det att gå ihop. Samtidigt är deras produktion en viktig pusselbit när Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle. Vi måste säkerställa att de producenter vi har kan vara konkurrenskraftiga och därför är det här ett viktigt ekonomiskt tillskott på kort sikt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta emot ansökningar under hösten 2018.
Regeringen har också tillsatt en utredning om hur biogasens nytta som resurs bäst ska tas till vara och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på längre sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel för svensk biogas. Utredningen ska redovisas senast den 3 juni 2019.
Utredningen kommer bland annat ta fokus på konkurrensen från dansk biogas, som gynnas av dubbla subventioner – produktionsstöd på hemmaplan och skattelättnader i Sverige. Detta har under en längre tid hämmat utvecklingen av svensk biogas.

Det mesta som används för att framställa biogas kommer från lantbrukets olika grenar: gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. De gröna näringarna har därför en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige, skriver regeringen i ett pressmeddelande och fortsätter med att konstatera att svensk landsbygd kommer vara avgörande i det arbetet.
I den så kallade vårändringsbudgeten föreslog regeringen också att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel. Vårändringsbudgeten för 2018, är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Syftet sades vara att ”stärka konkurrenskraften och påskynda omställningen till förnybara energikällor”.

64 procent av den producerade biogasen i Sverige uppgraderas till fordonsgas, enligt Energigas Sverige.