An­ti­se­mi­tiska ut­ta­lan­den av Malmö­kan­di­dat

Li­be­ralernas Malmö­kan­di­dat Muhammed Khorshid har blivit av­stängd ef­ter ett av­slö­jan­de av Kvällsposten om att han har haft ett ex­tra Facebook­kon­to där han kallat ju­dar för ”orena oäk­tingar”. Det­ta trots att Khorshid har pro­fi­lerat sig som en käm­pe mot ex­tre­mism och fått of­fent­liga pengar till en or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar mot det­ta.
Om Khorshid inte är skyl­dig, som han själv menar, så för­ut­sätter det att gär­nings­mannen visste ex­akt vil­ken typ av åsikter och ut­ta­lan­den som skulle få Khorshid att fram­stå som helt olämp­lig som kan­di­dat för Liberalerna. Ti­mingen talar emot det: om det är ett för­sök att smuts­kasta Khorshid är det olo­giskt att upp­gifterna raderades in­nan han blev ett av val­be­red­ningens för­slag i Malmö. Det finns dess­utom bilder på honom som talar emot att det skulle röra sig om ett fejkkonto skött av någon annan.
Gi­vet­vis måste Khorshid få möj­lig­het att för­svara sig, om han är orätt an­klagad. Om inte måste han ute­slutas och ses som en olämp­lig mot­ta­ga­re av all­männa me­del. Malmö har till­räck­liga pro­blem med an­ti­se­mi­tism även utan smygantisemiter som kan­di­derar till full­mäk­tige. Khorshid stod inte på val­bar plats och Liberalerna hari alla fall agerat snabbt lo­kalt.
Cen­ter­par­ti­et i Göteborg tvingades ute­sluta en kan­di­dat ef­ter sam­rö­re med den tur­kis­ka ex­tre­mist­or­ga­ni­sa­tionen Grå vargarna. Det är ett stort pro­blem om den tur­kis­ka ra­di­ka­li­se­ringen vinner mark även i Sverige.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×