För­svars­mi­nis­ter Peter Hult­qvist. Foto: TT

Bra be­sked om för­svaret

Försvarsmakten be­gärde i som­ras mer pengar än vad riks­dagen ti­digare be­slutat om för de nä­rmaste åren. En bred ma­jo­ri­tet med S, M, C och MP hade ökat an­slagen med to­talt 26 mil­jarder fram till 2020. ÖB vill höja suc­ces­sivt från årets 49 mil­jarder till 63 mil­jarder 2020.
Mo­de­raterna gick snabbt ut och lovande till­go­do­se ÖB:s krav. Mer pengar be­hövs för att kun­na upp­rätt­hålla den öv­nings­verk­sam­het som be­hövs, sam­ti­digt som de ökade kost­naderna för ma­te­ri­el och för att ex­em­pel­vis an­vända he­li­kop­trar måste täckas.
Även L och KD, som inte stödde för­svars­upp­gö­rel­sen utan re­dan då ville ge mer pengar, lik­som C öppnade för ökade an­slag. Men från rege­ringen var det tyst.
Tills i går. I en in­ter­vju i Dagens Nyheter lovar för­svars­mi­nis­ter Peter Hult­qvist (S) nu att för­svaret ska få ”över 60 mil­jarder” 2020. Un­der de när­mast kommande åren an­tyder han att ÖB ska få vad han be­gärt, men för det sis­ta året be­hövs mer nog­granna ut­räk­ningar.
Att det är vik­tigt att räkna på för­svarets krav har visat sig ti­digare. Ofta har be­räk­ningarna visat sig vara fel­ak­tiga, när verk­sam­heten ge­nom­förts.
Men att Hult­qvist nu fått klar­tec­ken från fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson att utlova många sköna mil­jarder till för­svaret är väl­kom­met. Det pekar på att det bör kun­na bli bred enig­het ock­så i fort­sätt­ningen om för­svarets ut­veck­ling och återhämtning, ef­ter den mas­siva bant­ningen un­der de första 20 åren ef­ter Sov­jet­unio­nens kol­laps.
För­svars- och sä­ker­hets­po­li­tiken har av tra­di­ti­on of­tast be­slutats i be­tyd­ligt bredare enig­het än bara den för till­fäl­let sittande rege­ringen. Det är av stort vär­de för tro­vär­dig­heten hos främ­man­de makter, efter­som det ga­ran­terar lång­sik­tig­het i för­svars­po­li­tiken.
Där­för var Hultqvists be­sked bra. Att det kommer före valet visar han in­ser att att för­svars­po­li­tiken är vik­tig för väl­ja­rna. Dess­utom be­höver så­väl ci­vil­för­svar som psy­ko­lo­giskt för­svar stärkas, vil­ket har tyd­lig­gjorts i som­mar ge­nom skogs­bränder och des­in­for­ma­tion på nätet.

×