Hårdare tag mot extremister

Cen­ter­par­ti­et har pre­sen­terat ett åt­gärds­pa­ket mot vålds­be­jakande ex­tre­mism. Bland an­nat vill par­tiet kri­mi­na­li­sera med­ver­kan i vålds­be­jakande or­ga­ni­sa­tioner, som NMR, au­to­nom väns­ter och is­la­mis­tiska or­ga­ni­sa­tioner.
An­nie Lööf menade un­der press­kon­fe­rensen att för få brott som be­gås i sam­band med de­mon­stra­tioner beivras. Par­tiet vill se en skärp­ning. De vill ock­så se skärpta vill­kor för de­mon­stra­tions­till­stånd. Par­tiet påpekar att det re­dan finns möj­lig­het en­ligt ord­nings­lagen att säga nej till an­sök­ningar om lagen inte följts och det gått våld­samt till för­ut­. De vill att den möj­lig­heten ska ut­nyttjas. Det rör sig allt­så inte om nå­gon in­skränk­ning av de­mon­stra­tions­rätten.
Lööf vill för­söka ”vac­ci­nera” unga mot ra­di­ka­li­se­ring i olika rikt­ningar. Bland an­nat gäller det en ak­tiv skola, där för­äl­drar kan kon­taktas om det finns oro för att barnet ra­di­ka­li­serats, men ock­så om in­for­ma­tions­in­satser och stu­die­be­sök på kon­cent­ra­tions­lä­ger, för att visa vad som sker om ex­tre­mism får råda.
Par­tiet vill se mer ge 90 miljoner till att stärka sä­ker­heten i möteslokaler för samfund och organisationer som kan hotas av ext­re­mister. Lööf nämner ju­diska för­sam­lingen och RFSL ung­dom som ex­em­pel på verk­sam­heter som har in­skränkts av en ytt­re hot­bild.
Det de­mo­kra­tiska sam­häl­let har ingen plikt att dalta med de or­ga­ni­sa­tioner som vill av­skaffa den, särskilt inte ge­nom våld. Des­sa or­ga­ni­sa­tioner syftar till att skrämma all­män­heten på olika sätt, an­tin­gen ge­nom att få den att känna att det of­fent­liga rummet inte är sä­kert el­ler ge­nom att skapa en bild av att de ext­re­ma in­tres­sena är myc­ket större och har större in­fly­tan­de än de har, vil­ket ock­så ger en fel­ak­tig slag­si­da på sam­hälls­de­batten. Det är ingen vild giss­ning att folk är re­jält trötta på det vid det här laget.
Cen­ter­par­ti­ets för­slag är bra och styr för­hopp­nings­vis de­batten i rikt­ning hur vi rent praktiskt motverkar vålds­be­jakande ex­tre­mism­.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×