Begränsade EU-visioner men viktiga handelsavtal

När Europaforum Häss­le­holm öppnades i går, för 16:e gången, var det utan ini­tia­tiv­ta­ga­ren och en­tu­si­asten Lorenz Pucher, som gick bort i bör­jan av året. Pro­grammet är ändå hög­in­tres­sant.
Första se­mi­na­ri­et hade ru­briken Fram­tids­vi­sioner och ödes­frå­gor. Trots med­ver­kan av EU-kom­mis­sio­nären Ce­cil­ia Malm­ström samt fyra riks­po­li­ti­ker blev det mer öde än vi­sioner.
Brexit, ny po­pu­lis­tisk rege­ring i Ita­li­en, över­grepp på rätts­staten i Polen och Ung­ern, ter­ro­rismen samt hoten från Trump fram­hölls som hotande ödes­frå­gor.
Ändå visar opinionsmätningarna att det folk­liga stödet för EU i med­lems­länderna ald­rig varit så stort som nu. Ekonomin går åt rätt håll ef­ter näs­tan tio års kris. På nytt be­sannas att det är mot­sätt­ningar som driver på EU-in­teg­ra­tionen.
Som vi­sioner kan kan­ske ett öp­pet och hu­ma­nis­tiskt EU be­tecknas, vil­ket så­väl Es­kil Er­lands­son (C) och Ja­kob Dalunde (MP) fram­höll. Tina Ac­ke­toft (L) och Ma­rie Granlund (S) in­vände inte, och ett pro­blem med EU-frå­gorna är att par­tierna fram­står som så eniga. Of­tast söker alla par­tier en ge­men­sam stånd­punkt, istäl­let för att låta idéerna på­verka även po­li­ti­ken i EU.
För Malm­ström handlar verk­sam­heten om för­hand­lingar om nya han­dels­av­tal med näs­tan alla länder runt världen. USA:s han­dels­krig mot de flesta har gjort att många länder istäl­let för­söker öka han­deln med varandra. Det kan kan­ske sägas vara vi­sio­närt – åt­min­sto­ne är det myc­ket po­si­tivt.
Yng­ve Sunesson

×