För­fat­tar­paret Cil­la och Rolf Börj­lind. Foto: Fred­rik Sandberg / TT
I Spring­floden 2 är Kjell Bergqvist och Jul­ia Rag­nar­son till­ba­ka i rollerna som Tom Stil­ton och Oli­via Rön­ning. Foto: Ul­ri­ka Malm/SVT

Fördjupade ka­rak­tärer i andra säsongen

Den 16 sep­tem­ber är Kjell Bergqvist och Jul­ia Rag­nar­son till­ba­ka som den hem­lösa expolisen Tom Stil­ton och po­lis­stu­denten Oli­via Rön­ning i andra sä­songen av SVT:s Spring­floden.
– Det här känns bättre än första gången, pre­cis som det ska vara, säger Rolf Börj­lind som till­sam­mans med Cil­la Börj­lind skrivit så väl dec­kar­se­rien som Spring­floden bygger på som ma­nus till tv-se­rien.

Våren 2016 var det pre­mi­är i SVT för tv-se­rien Spring­floden som byggde på ma­nus­för­fat­ta­rna och äkta makarna Cil­la och Rolf Börjlinds första kri­mi­nal­ro­man med sam­ma namn. Här den Oli­via Rön­ning och Tom Stil­ton känna varandra och dras in i en otäck ut­red­ning med kopp­ling till ett mord på Nord­kos­ter på 80-talet och till Olivias egen bak­grund.
När se­rien nu är till­ba­ka för en ny sä­song börjar allt med mordet på en cir­kus­ar­tist i Marseille och med en tull­tjäns­te­man som tros ha be­gått själv­mord. Na­tur­ligt­vis hänger hän­del­serna ihop och ut­red­ningen leder Tom och Oli­via in i risk­ka­pi­ta­lismens cy­niska värld. Den nya sä­songens ut­går från Den tredje rösten, andra delen i paret Börjlinds bok­se­rie, och pre­cis som med sä­song ett är det de som skrivit ma­nus till tv-se­rien.
– Från bör­jan ville vi inte skriva ma­nus till Spring­floden själva efter­som vi började med bokskrivandet just för att jag var trött på att skriva ma­nus, be­rät­tar Rolf Börj­lind på te­le­fon från Stockholm. Men de som höll i se­rien ville väl­digt gär­na att vi skulle skriva och när det kom till kri­tan kände vi att det är att gå över ån ef­ter vat­ten att låta nå­gon an­nan skriva och så skulle man själv sitta där och bli sur.

Rolf Börj­lind, som är jour­nal­ist i grunden, har ar­betat som ma­nus­för­fat­ta­re se­dan 1980-talet och till­sam­mans med hus­trun Cil­la Börj­lind har han bland an­nat skrivit ma­nus till ett stort an­tal Beck­fil­mer och även orig­i­nal­ma­nus till de upp­skattade dec­kar­se­rierna Graven (2004) och Morden (2009). Men att skriva ma­nus på en egen bok var nytt för bäg­ge.
– Det kändes kul och gjorde att det ändå var nå­got nytt i det, säger Rolf Börj­lind.
Spring­floden 2 in­leds allt­så i Marseille och myc­ket är in­spelad på plats. Cil­la och Rolf Börj­lind rekade i staden in­för sin bok men un­der in­spel­ningen var de inte med.
– Vi är näs­tan ald­rig med på in­spel­ningar för det är gans­ka trå­kigt, säger Rolf Börj­lind med ett stort skratt. Du vet tag­ning, vänta, vänta och man känner bara att man är femte hjulet. Där­emot är vi med och tittar myc­ket i klipp­rummet. De håller fort­fa­ran­de på med ljud­lägg­ningen men vi har sett det mesta grovklippt och de första av­snitten fär­diga.

Hur känns det in­för den här sä­songen?
– Det känns bättre än första gången pre­cis som det ska. Alla kan sina ka­rak­tärer och är så in­trimmade. Det är be­tyd­ligt högre nivå nu och det känns verk­li­gen ro­ligt när det ut­vecklas åt det hållet.

Vad kan tv-pu­bliken för­vänta sig?
– Högt tem­po är in­get som vi prio­ri­terar utan vi tycker det är in­tres­santare att hitta en rytm som inte bygger på att man hela tiden klipper upp sig i tem­po. Så det är mer för­djup­ning i ka­rak­tärerna, det är det som in­tres­serar även om kri­mi­nal­fallet är mo­torn och det måste vara spännande. Det är skrö­nor vi skriver, kri­mi­nal­skrö­nor, och an­tin­gen gillar man dem och den lil­la egna värld vi skapar el­ler inte.

Även om Spring­floden 2 i stort följer hand­lingen i Den tredje rösten så finns det en hel del som skiljer sig åt mel­lan bok och tv-se­rie.
– När vi såg första se­rien så blev vi så för­tjusta i Minken (spelas av Johan Widerberg, reds anm.) och i sam­spelet mel­lan honom och Kjell Berg­qvists Stil­ton så vi har skrivit in myc­ket mer Minken i den här sä­songen än vad som finns i boken. Och så har vi ut­vidgat och lagt till en del an­nat.
Cil­la och Rolf Börj­lind är ock­så ak­tu­ella med den femte boken i se­rien. I slutet av sep­tem­ber kommer Kall­brand där Tom Stil­ton be­finner sig i Thai­land på jakt ef­ter en mörk hem­lig­het och Oli­via Rön­ning tar upp en gam­mal ut­red­ning där ett ju­sti­tie­mord even­tu­ellt be­gåtts. Boken skrev Cil­la och Rolf Börj­lind un­der våren och ma­nuset till Spring­floden 2 för­ra året och Rolf Börj­lind med­ger att det blir en del för­vir­ring mel­lan tv-se­rie och bok­se­rie ibland.
– Vi har hållit på med det här väx­el­bruket ett tag så all­ting går runt i hu­vudet och ibland vet man inte rik­tigt var man är, säger han. Men dels är vi två så vi kan hålla reda på varandra, dels är det ock­så ut­veck­lan­de att jobba så här. När vi skriver tv-se­rie på en bok så har den legat ett tag och då ser man hi­sto­rien med nya ögon. På så sätt ut­vecklas den egna hi­sto­rien och dia­logerna.

Blir det en Spring­floden 3 ock­så?
– Jag vet att både SVT och Filmlance vill men SVT vill väl se ut­fallet på den här sä­songen först. Men, det skulle för­våna mig myc­ket om det inte blev en trea.

Den 16 sep­tem­ber sänds första av­snittet av to­talt tio i Spring­floden 2 men Cil­la och Rolf Börj­lind kommer inte att sitta fram­för tv:n och följa se­rien.
– Nej, jag gillar inte att titta på egna grejer så nära inpå, säger Rolf Börj­lind be­stämt. Det är för stor an­spän­ning och jag sitter bara och lyssnar på dia­logen och tänker att där kun­de man ha gjort så där i stället. Det är en yr­kes­ska­da. Men se­dan kan det hända att man ser den ett par år senare och tycker att, wow det här var kul att se.
– Så var det fak­tiskt med Graven, lägger han till. Den ligger på SVT Play och Cil­la och jag såg tju­go mi­nuter av första av­snittet och kände bara att det här är skitspännande och jät­te­bra gjort. Mic­ke Marcimain (re­gis­sören, reds anm.) är så otro­ligt be­gå­vad. Så den ska vi se mer av när vi hinner.

×