SKL:s för­bunds­ju­rist Hel­e­na Linde ar­be­tar för att kom­munerna ska sam­ar­beta om EU. Foto: Yng­ve Sunesson

EU be­rör kom­munerna

När Sverige blev med­lem i EU för snart 25 år se­dan trodde många att kom­munerna inte skulle på­verkas nämn­värt. Det kom­mu­nala själv­sty­ret ifrå­ga­sattes inte.
Men i dag vet de flesta att mer än hälften av alla kom­mu­nala be­slut på­verkas av EU. Ändå har de flesta kom­muner då­lig koll på vad som är på gång i EU.
Det mest up­pen­bara är att kom­munerna har möj­lig­het att få del­fi­nan­sie­ring till många sats­ningar ge­nom olika EU-fonder – främst so­ci­al­fonden och lands­bygds­pro­grammet. Den kom­mun som är ak­tiv och hittar rätt vägar kan få gans­ka myc­ket pengar.
Själv­fal­let är kom­munerna ock­så bundna av EU:s för­ord­ningar och styrda av de di­rek­tiv som Sverige in­fört i svensk lag. Men ofta finns vissa tolk­nings­möj­lig­heter, som gör det vik­tigt att kom­munerna in­for­merar sig om nya re­gler och möj­liga ”kryp­hål” el­ler snarare vil­ka an­pass­ningar som kan göras.
Ex­em­pel­vis har det slagits fast att svenska kom­muner kan ställa krav på livs­me­del som upp­handlas som mot­svarar de lag­krav som ställs på pro­duk­tionen av mat i Sverige. Det tog tid att få det god­taget av svenska myn­dig­heter.
Att svenska kom­muner kan på­verka EU är kan­ske mind­re känt – och kräver i all­män­het lite större an­sträng­ningar. Men kom­mis­sionen skickar många gånger ut pre­li­mi­nära för­slag på re­miss, un­ge­fär som svenska ut­red­ningar, och EU-för­sla­gen kan vem som helst, även en svensk kom­mun, lämna syn­punkter på som kan­ske kom­mis­sionen tar hän­syn till. Med tan­ke på den be­ty­del­se som EU:s be­slut kan ha för en kom­mun borde en bättre be­vak­ning på vad som är på gång i Brys­sel vara mo­ti­verat, åt­min­sto­ne för lite större kom­muner med till­räck­liga re­surser i tjäns­te­manna­staberna.
Frå­gorna dis­ku­terades i går på Europaforum Häss­le­holm uti­från forsk­ning vid Cent­rum för eu­ro­pa­forsk­ning vid Lunds uni­ver­si­tet. Ty­värr var det få po­li­ti­ker el­ler tjäns­te­män från Häss­le­holm el­ler andra kom­muner när­va­ran­de. Det oin­tres­set är ty­piskt men be­klag­ligt.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×