FN-för­dö­man­det måste full­följas

Sau­di­ara­bi­en måste re­spek­tera in­ter­na­tio­nell hu­ma­ni­tär rätt, skriver FN:s barnrättskommitté ef­ter flera at­tack­er i au­gus­ti där sam­man­lagt minst 67 barn dödats av bomberna. Det mest upp­rö­ran­de dådet var bomb­ningen av en buss med ci­vila, de flesta barn.
Även den ut­re­da­re som till­sattes av FN:s råd för mänsk­liga rät­tig­heter (där Sau­di­ara­bi­en just nu är ord­fö­ran­de!) för näs­tan ett år se­dan kon­sta­terar att krigs­brott med all san­no­lik­het be­gåtts i Je­men – av alla parter.
Fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tioner (bland andra Amnesty), som inte be­höver ta hän­syn till olika länders stra­te­giska in­tres­sen, har slagit fast att Sau­di­ara­bi­ens bomb­ningar i flera fall är up­pen­bara brott mot krigets lagar.
Det är egent­li­gen en själv­klar slut­sats, när barn och andra ci­vila varit di­rekta mål för de saud­iska bomberna. Se­dan mars då den sau­di­ledda ko­a­li­tionen in­ledde sina flyg­an­grepp i Je­men har över 4 000 per­soner mist livet. De flesta av dem har varit ci­vila.
Som i alla krig drabbas barnen värst, inte bara av bomberna utan ock­så av brist på mat och sjuk­domar.
Nu måste FN kräva att Sau­di­ara­bi­en stoppar bomb­ningarna så att freds­för­hand­lingar kan komma igång. Ingen part i kon­flikten är oskyl­dig till över­grepp, men Sau­di­ara­bi­ens in­bland­ning i in­bör­des­kriget har för­värrat si­tua­tionen på ett all­var­ligt sätt. Sverige borde lyfta frå­gan i FN:s sä­ker­hets­råd.

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×