Hög tid att be­tala ut 2015 års jord­bruks­stöd

Lands­bygds­min­i­ster Sven-Erik Bucht (S) pre­sen­terade ti­digare i som­mar ett pa­ket med åt­gärder till stöd för jord­bru­ka­rna, som drabbats hårt av tor­kan. En så­dan åt­gärd var att EU-er­sätt­ningarna till jord­bruket skulle börja be­talas ut ti­digare än nor­malt, i ok­to­ber istäl­let för i no­vem­ber.
Senare har Jord­bruks­verket, som sköter hand­lägg­ningen, för­kla­rat att det kan­ske inte blir nå­gon ti­digare ut­be­tal­ning. Frå­gan är om verkets it-sys­tem klarar av det.
Det finns skäl att tvivla. De senaste åren har ut­be­tal­ningarna blivit myc­ket för­senade. Jord­bruks­verket skyller på att EU:s nya re­gler krävde ett nytt it-sys­tem, och det­ta har inte fun­gerat som tänkt.
Bucht har bytt ut ge­ne­ral­di­rek­tören för Jord­bruks­verket, till­satt en ny överdirektör och ock­så in­fört en sty­rel­se. Det syftar up­pen­bart till att komma till­rät­ta med de un­der­må­liga ut­be­tal­nings­ru­tinerna.
Nu lovar verket att de sis­ta delarna av EU-stödet för 2015 (!), 2016 och 2017 snart ska be­talas ut. Nå­gon ränta utlovas dock inte. Det är bara om nå­gon bon­de tvingas be­tala till­ba­ka en del av stödet på grund av brister i an­sö­kan som ränta tas ut – inte när verket be­talar för sent.
Alla är över­ens om att tor­kan är en na­tio­nell ka­ta­strof som hela sam­häl­let måste hjälpa till med. Det kris­pa­ket som Bucht lade fram var inte särskilt ge­ne­röst. Det minsta man kan be­gära är där­för att åt­min­sto­ne det­ta be­talas ut. Kan du ga­ran­tera det, Bucht?
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×