Sverige bör inte vänta in EU:s asyl­be­slut för länge

Vi ger inte upp för­söken att få EU att be­sluta om en ge­men­sam mi­gra­tions- och asyl­po­li­tik, för­kla­rade mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Fritzon på Europaforum Häss­le­holm.
Efter­som en ge­men­sam EU-po­li­tik är en för­del med tan­ke på de öppna gränserna är det rim­ligt, men att det ock­så får bloc­kera var­je för­änd­ring av den svenska till­fäl­liga asyl­lag­stift­ningen är mind­re bra.
Det är värt att komma ihåg att rege­ringen fick ige­nom den till­fäl­liga lagen tack vare stöd från M och SD, inga andra par­tier. Lagen går ut nästa som­mar, och att EU skulle kun­na samla sig till enig­het om en ny mi­gra­tions­po­li­tik in­nan dess är osan­no­likt, särskilt som det är EU-val i maj och EU:s verk­sam­het börjar gå på spar­lå­ga långt in­nan dess.
Rege­ringens lin­je är en för­läng­ning av lagen tills EU enats om ett be­slut. Det kan dröja länge, för någ­ra öpp­ningar för enig­het finns inte. Snarare tvärt­om ef­ter den ita­li­enske pre­mi­är­mi­nis­tern Salvinis ge­men­samma uttalande med Ung­erns Orban här­om­da­gen om att helt stoppa asyl­in­vand­ring.
Där­för be­höver för­änd­ringar i den till­fäl­liga lagen dis­ku­teras om den måste för­längas. Mest an­ge­lä­get är att öppna större möj­lig­heter för familjeåterförening. Som även He­lé­ne Fritzon er­kände, är den bästa in­te­gra­tions­åt­gärden att för­äl­drar får förenas med sina barn.
Så vänta inte på EU för att ändra i den till­fäl­liga lagen. När Barn­kon­ven­tionen blir lag måste barnens bästa få gälla även om barnen råkar vara flyk­tingar.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du förtidsröstat till EU-valet?

Loading ... Loading ...