Var släpper M fram SD?

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­sek­re­te­ra­re Richard Jomhov tror att SD kan bli tun­gan på vågen mel­lan de tra­di­tio­nella blocken i mer än hälften av landets kom­muner i valet om en dryg vecka. Det är inte omöj­ligt att han får rätt. Re­dan un­der den här pe­ri­oden har SD haft den po­si­tionen i om­kring tred­je­delen av kom­munerna. Men det har inte gett SD nå­gon verk­lig makt i nå­gon kom­mun.
Istäl­let har oklara ma­jo­ri­teter (inte över­allt på grund av SD) fått par­tierna att sam­ar­beta över block­gränsen och i de mest skiftande kom­bi­na­tioner. 100 kom­muner och fyra lands­ting har den här man­dat­pe­ri­oden ett block­över­skri­dan­de sty­re. Det kan bli fler nästa gång.
Flera kom­muner styrs av en kon­stel­la­tion som inte har egen ma­jo­ri­tet utan är be­ro­en­de av stöd från nå­gon an­nan, ak­tivt el­ler ge­nom ned­lagda röster. Den vägen har SD skaffat sig visst in­fly­tan­de, ge­nom att kun­na välja sida i olika frå­gor.

I någ­ra upp­märk­sammade fall har den oklara ma­jo­ri­tets­si­tua­tionen lett till makt­skif­te ef­ter SD-stöd till op­po­si­tionens bud­get. Första gången hände det i Gäv­le, men där har Alliansen som till­trädde inte för­handlat med SD och följ­akt­li­gen stödde SD S-bud­geten året ef­ter.
När­mast en makt­po­si­tion är kan­ske SD i Lands­kro­na, där en mi­no­ri­tet be­stå­en­de av L, M och MP styr med pas­sivt stöd från SD. Kommunalrådet Tor­kild Strandberg (L) skäms inte för att för­handla med SD.
Nära makten kom ock­så SD i Häss­le­holm, då Mo­de­raterna för första gången i landet röstade fram sve­ri­ge­de­mo­krater till vice­ord­fö­ran­de­posterna i kom­mun­full­mäk­tige, kom­mun­sty­rel­sen och någ­ra nämnder. Men ef­ter pek­pin­nar från riks­or­ga­ni­sa­tionen vågade M-grupp­le­da­ren Pär Palm­gren inte in­leda nå­got for­mellt sam­ar­be­te med SD, så nå­gon verk­lig makt för SD blev det inte.

Nu dis­ku­teras inom M i landet hur SD ska han­teras – på riks­planet och i kom­munerna. Opinionsmätningar pekar på att det finn en inte ovä­sent­lig an­del av de mo­de­rata väl­ja­rna som gär­na ser ett M-SD-sam­ar­be­te.
Sam­ma åsikt har en del kom­mun­po­li­ti­ker, främst i skånska kom­muner. Staf­fans­torps KS-ord­fö­ran­de Christian So­nes­son (M) har ex­em­pel­vis öppnat för ett or­ga­ni­se­rat sam­ar­be­te med SD ef­ter valet. Fler har an­tytt sam­ma sak.
I Häss­le­holm vill inte kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Lars Johnsson (M) ute­sluta nå­got par­ti i de kommande dis­kus­sionerna om sam­ar­be­te. Men både L och KD har för­kla­rat att SD ligger för långt ifrån par­tiernas ideo­lo­gier för att kun­na sam­ar­beta, så det kan bli svårt för M att nå ma­jo­ri­tet med bara SD.
Det är inte hel­ler över­allt som SD vill sam­ar­beta. Kan­ske med in­spi­ra­ti­on från Dansk folkeparti, som växt i dansk po­li­tik ge­nom att vägra sätta sig i rege­ring, har SD:s grupp­le­da­re i Höör, Rolf Streiffert, kun­gjort att inte förr­än SD har 51 pro­cent av rösterna vill par­tiet ingå sam­ar­be­te i kommunen.

Ulf Kristersson har för­kla­rat att på riks­planet avvisar han sam­ar­be­te och för­hand­lingar med Sverigedemokraterna. Han har inte hela pa­ri­tet med sig i den stånd­punkten och har varit för­sik­tig med pek­pin­nar till kom­mun­po­li­ti­kerna.
Be­sked om vad M gör med SD lo­kalt är svårt att få före valet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du att våren är här för att stanna?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar