Gilbert Tribo ser ingen anledning att höga regionskatten, men om alla andra vägar är stängda så kan det bli aktuellt. Foto: Stefan Olofson

Vårdcentraler och pendling

Skåne Vårdcentralerna står i fokus för Liberalerna i Region Skåne den kommande mandatperioden.
Partiet lägger en halv miljard på att öka primärvårdens andel av den skånska sjukvården fram till 2024.

– Vi vill även ha ett fastläkarsystem där patienten kan vara knuten till och välja sin egen läkare. Ungefär som det var förr med husläkare, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.
Han tar till en metafor för att beskriva hur vårdköerna ska bemästras.
– Vi har ett hus med ett tak som håller tätt och det är den högspecialiserade vården. Så har vi stommen med akutsjukhusen där det finns en del brister med platsbrist och en del andra problem. Så har vi grunden som rämnar. Här har vi primärvården med vårdcentralerna, som saknar resurser. Om vi ska få en sammanhållen och fungerande vårdkedja måste vårdcentralerna fungera.

– Genom att stärka vårdcentralerna och införa ett fastläkarsystem, skapar vi inte bara trygghet för den enskilde individen, utan vi avlastar även akutmottagningarna, dit många söker sig idag när de inte får kontakt med sin vårdcentral, säger Gilbert Tribo.
I dag saknas det allmänläkarspecialister. För att kunna införa ett system med fasta läkare vill Liberalerna utbilda 350 fler allmänläkarspecialister och öppna upp för fler karriärvägar inom vården. Både för läkare och sjuksköterskor.
Med fasta läkare ska läkarna på vårdcentralerna ha hand om som mest 1 500 patienter.
– Vi har gått åt helt fel håll. Om sex år ska primärvårdens andel av sjukvårdens totala andel utgöra 25 procent. För att klara det vill vi anställa 350 läkare och tillföra en halv miljard årligen för satsningen på primärvården. Från 2021 ska fasta läkare vara införda, förklarar Gilbert Tribo.
I våra grannländer har primärvården en betydligt större andel av sjukvårdens resurser jämfört med Sverige. I stort sett alla partier i Region Skåne anser att primärvården ska förstärkas.

Liberalerna vill ha ett större samarbete mellan sjukhusen i Region Skåne. De vill flytta ut fler operationer från de stora sjukhusen till de mindre.
– Köerna har dubblerats. Kan vi flytta ut en del av arbetet till de mindre sjukhusen så lösgör vi vårdplatser på de större akutsjukhusen. De som arbetar i vården säger själva att de har kapacitet för detta. det handlar inte om resurser utan om organisation, säger Gilbert Tribo.
Allianspartierna har ifrågasatt sjukvårdens organisation där primärvården missgynnas genom att tillhöra de fyra distriktsnämnder, som har ansvar för sjukvården sedan omorganiseringen för fyra år sedan.
– Läkarna har själva kritiserat den nuvarande ordningen i sitt läkaruppror. De vill att primärvården samlas under en egen förvaltning, vilket vi också stödjer, säger Gilbert Tribo.
Han betonar vikten av att minska den politiska detaljstyrningen av vården.
– Det krävs kortare beslutsvägar och större inflytande för personalen, betonar Gilbert Tribo.

Liberalerna anser att det skånska sjukvårdssystemet måste ställas om så att vårdcentralen blir skåningens första kontakt med vården och att vårdcentralen får ett övergripande ansvar för att patienten garanteras de insatser patienten behöver.
Det innebär att vårdcentralen har ansvar för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienten.
– Vi vill även underlätta för läkare att kombinera sin ordinarie tjänst med en deltidstjänst i primärvården som fastläkare. En barn- och ungdomsspecialist skulle exempelvis kunna få en tjänst som fastläkare för barn kombinerad med sin tjänstgöring inom barnhälsovården.
Det ska finnas möjlighet till betald vidareutbildning och kompetensutveckling för läkare och sjuksköterskor, som vill specialisera sig inom bristyrken som till exempel barnmorskor.
‑ Karriärtjänster ska premieras i lönekuvertet. Alla ska jobba på toppen av sin kompetens, säger Gilbert Tribo.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Unga som mår dåligt måste erbjudas en bättre helhetslösning, menar Gilbert Tribo.
– För att bättre möta ungas problem vill vi utöka antalet familjecentraler i Skåne. Målet är att varje kommun ska ha minst en familjecentral. Vi vill slå samman alla pengar som går till barn och ungdomspsykiatrin. Allt ska läggas i en pott. I dag faller många unga mellan stolarna. Vi vill testa detta under en treårsperiod. Det kan skapa bättre anpassade helhetsinsatser för de unga människorna som mår psykiskt dåligt och har en svår social situation, säger Gilbert Tribo.

Kaoset i den skånska kollektivtrafiken smular sönder resenärernas förtroende för Skånetrafiken.
– Mycket av problemen i trafiken beror på en undermålig standard i den skånska järnvägen. Förutsättningarna för nordöstra Skåne är kritiska. Det råder kapacitetsbrist, säger Gilbert Tribo.
Liberalerna säger nej till höghastighetstågen och vill istället värna vardagsresenärerna.
– Tågen måste rulla i tid. Vi är beredda att förskottera pengar till utbyggnader och så måste vi får en bättre dialog med Trafikverket.
Även vägnätet är överbelastat. Liberalerna vill, liksom de övriga allianspartierna och SD att E6:an mellan Vellinge och Helsingborg byggs ut till sexfilig motorväg.
Gilbert Tribo ser ett alliansstyrt Skåne som förstahandsalternativ.
– Tyvärr har MP grävt lite av sin egen grav, men jag utesluter inte samarbete.

 

Läs mer:

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...