Alla får rösta och alla ska ock­så kun­na rösta

Personer med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning har inte all­tid fått rösta. Först 1989 in­fördes röst­rätt för den­na grupp.
Fort­fa­ran­de är val­del­ta­gan­det myc­ket lågt för gruppen. De senaste valen har det pendlat mel­lan 20 och 46 procent.
Både in­för för­ra valet och i år har in­satser gjorts för att för­be­reda funk­tions­ned­satta för att gå till val­lo­kalen. I Skåne har Stu­die­för­bundet Vuxenskolan ge­nom­fört stu­die­cir­klar för den­na grupp. De har fått lära sig var­för man röstar, hur det går till och vad valet handlar om.
Alla partier be­tonar hur vik­tigt det är att alla röstar. Det gäller själv­fal­let ock­så de som har funk­tions­hin­der.
Där­för är de här stu­die­cir­klarna och andra in­satser för att sti­mu­lera del­ta­gan­de i valet vär­de­fulla.
SV-cir­klarna av­slu­tades i Kristianstad med en ut­fråg­ning av lo­kal­po­li­ti­ker, för att del­ta­ga­rna skulle få bättre in­sikt i vad som skiljer par­tierna och kun­na ta ställ­ning.
Det visade sig att det fanns ett stort intresse hos de funk­tions­ned­satta för politik. De hade frå­gor om när­lig­gan­de ämnen som as­si­stansens om­fatt­ning, att färd­tjänsten ibland fun­gerar då­ligt och om för lite per­son­al på grupp­bo­en­dena, men ock­så om mer all­männa ämnen som trygg­heten på ga­torna och vad kommunen vill göra för de hem­lösa.
Cir­klarna och ut­fråg­ningen visar att ock­så funk­tions­ned­satta har åsikter och förmåga att välja. Att de inte bara får utan ock­så kan rösta är vik­tigt.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...