Blir nästa sommar den sis­ta med som­mar­tid?

Som­mar­tiden har varit om­dis­ku­te­rad inom EU den senas­te tiden. Ett medborgarinitiativ samt krav från EU-parlamentet ledde till att EU-kommissionen skickade ut en enkät där alla EU-med­bor­ga­re kun­de svara på frågan om de ville be­hålla tids­om­ställ­ningen mel­lan som­mar­tid och nor­mal­tid.
Kom­mis­sionens ordförande Junc­ker var nöjd när om­röst­ningen av­slu­tades. 4,6 miljoner röster hade kommit in. Det är kan­ske inte så im­po­ne­ran­de med tanke på att det finns över 500 miljoner invånare i EU, men in­for­ma­tionen har varit be­gränsad och i Sverige har ingen syn­lig kampanj vare sig för el­ler mot som­mar­tiden fö­re­kommit.
Ändå sägs kom­mis­sionens ordförande Jean Clau­de Junc­ker vara be­redd att ac­cep­tera att en klar ma­jo­ri­tet av dem som röstade sagt nej till som­mar­tid. Det of­fi­ci­ella resultatet ska pre­sen­teras nästa vecka, men in­of­fi­ci­ellt sägs över 80 procent ha röstat mot tids­by­tet.
Som­mar­tid til­lämpas i drygt 60 länder och in­fördes på många håll ef­ter ener­gi­krisen på 1970-talet för att spara på ener­gin. Se­dan 2002 ska alla länder i EU ställa om sam­ti­digt.
Men om­ställ­ningen skapar pro­blem för många som inte är så mor­gon­pigga, för tåg­tid­ta­beller och ge­nom fler tra­fik­olyc­kor di­rekt ef­ter om­ställ­ningen.
Få sörjer nog tvånget att ställa om kloc­korna två gånger om året. Så EU får gär­na upp­häva sitt direktiv.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...