MP:s miljöminister Ka­ro­li­na Skog och klimat­min­i­ster Isa­bel­la Lövin har miss­lyc­kats. Foto: TT

Vänd CO2-trenden

Kol­di­ox­id­ut­släppen i Sverige ökade un­der första kvar­talet i år jäm­fört med sam­ma kvar­tal för ett år se­dan, en­ligt Naturvårdsverket. Det är all­var­ligt, även om man inte ska dra för stora växlar på ett kvar­tal. Att det var kallare i år än för­ra året verkar vara hu­vud­or­saken till de ökade ut­släppen.
Men un­der de snart fyra år som Mil­jö­par­ti­et haft ansvar för miljö- och kli­mat­po­li­tiken i rege­ringen har kol­di­ox­id­ut­släppen ökat lika många kvar­tal som de minskat. To­talt sett har ut­släppen inte minskat un­der MP:s tid i rege­ringen, me­dan ut­släppen minskade med 19 procent un­der Al­li­ansens åtta år.
Det fö­re­kom ökade ut­släpp en­skilda kvar­tal även då, men trenden var tyd­ligt minskande, me­dan trenden nu är i bästa fall oför­änd­rad – el­ler snarare svagt ökande.
Ska Sve­ri­ges löf­ten en­ligt Paris­av­talet och de av riks­dagen fast­ställda kli­mat­målen nås måste dagens trend, där MP:s sym­bol­politik istäl­let för klimat­resultat varit av­gö­ran­de, brytas.
Kol­di­ox­id­ut­släppen måste börja minska igen.
Rege­ringen har både gjort all­var­liga miss­grepp och un­der­låtit att fatta av­gö­ran­de be­slut. Ett så­dant miss­tag var att in­föra skatt på sol­el för en­skilda hus­håll. Även om skatten sänktes när pro­testerna blev hög­ljudda och ska av­skaffas igen bromsade det ut­bygg­naden på ett all­var­ligt sätt. Bristen på biobränsle­sats­ningar har ock­så mot­verkat kli­mat­målen.
Sverige an­tog för­ra året i bred enig­het (bara SD var emot) ett kli­mat­po­li­tiskt ram­verk med en klimat­lag och nya kli­mat­mål, som bland an­nat in­ne­bär nollnettoutsläpp 2045. Det är vik­tiga utgångs­punker för det fort­satta kli­mat­ar­be­tet, men utan kon­kreta åtgärder som har effekt på klimat­ut­släppen, främst på trans­port­området, blir det svårt att nå målen.
När det enda MP fram­håller som en fram­gång är flyg­skatten, som en­ligt ut­re­da­rna har bara mar­gi­nell effekt på ut­släppen, är det inte för­vånande att ut­släppen ökar när MP har kli­mat­an­svaret i rege­ringen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...