Fö­re­tags­kli­matet borde vara i valets fokus

Både Osby och Häss­le­holm har rasat i Svenskt Näringslivs ran­king av fö­re­tags­kli­matet. Öst­ra Göinge har gått andra vägen.
Från 2008 har fö­re­tagens om­dö­me om Häss­le­holms kommuns när­ings­livs­kli­mat rasat från 3,66 på en fem­gra­dig skala till 2,87 2018. I Osby har raset varit ännu större, från 4,03 till 2,67. Här har det stora raset kommit det senaste året. I fjol var po­ängen 3,35. Öst­ra Göinge hade en svac­ka 2013 med 2,97, men har gjort en po­si­tiv resa till 3,9 i år. Ge­nom­snittet i landet är 3,4 (både 2008 och 2018).
Om en knapp månad kommer SN:s ran­king, där även fak­torer som kom­mu­nal­skatt, infrastruktur, ut­bild­nings­ni­vå och andra struktur­fak­torer vägs in. Det gör rang­ord­ningen nå­got an­nor­lunda, men hel­hets­bilden för kom­munerna är un­ge­fär den­sam­ma. I fjol låg Häss­le­holm på plats 249 av 290 kom­muner. Öst­ra Göinge låg på plats 107 och kan klättra i år.
För Häss­le­holm lär den oklara po­li­tiska situationen, inte bara den senaste ex­trem rö­riga man­dat­pe­ri­oden, vara en vik­tig fak­tor bak­om till­ba­ka­gången. I Osby har kan­ske diskussionen om centrum­han­deln på­ver­kat. Men ut­veck­lingen borde gjort fö­re­tagens vill­kor till en hu­vud­frå­ga i val­rö­rel­sen – i båda kom­munerna. Så har det ty­värr inte varit. Det finns ännu en chans för de partier som värnar om fö­re­tagen att tala om vad de vill göra för att fö­re­tags­kli­matet i kommunen ska bli bättre.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...