Stefan Löfven uttalade sig något diffust i Malmö. Foto: TT

Vad menar Löfven?

Ste­fan Löfven var i Malmö i går utan att ha nå­got särskilt dra­ma­tiskt att säga. Ett ut­spel om gra­tis vac­cin till äld­re kan knappast vara nå­got som ändrar val­ut­gången.
På mor­gonen kun­de lä­sa­re av Dagens Nyheter se en de­batt­ar­ti­kel av Löfven där han kun­gjorde den sen­sa­tio­nella ny­heten att han ”står till för­fo­gan­de för att leda en koalitionsregering”. Det gör han ju re­dan i dag, så var­för skulle han inte vara be­redd att göra det ef­ter valet?
Dessutom klargjorde han att ”den största konstellationen (bör) få pröva att bilda regering”.
Till TT förtydligade han senare att han är be­redd att släppa fram en al­li­ans­re­ger­ing om Alliansen blir större än de röd­gröna. Det är allt­så Decem­ber­över­ens­kom­mel­sens prin­ciper som han trots ti­digare död­för­klar­ing nu är be­redd att til­lämpa.
En vik­tig brask­lapp skickar han dock med, som gör att det är svårt att veta vad han egent­li­gen menar: ”Det för­ut­sätter att man kan få ige­nom sin bud­get och politik i riks­dagen”.
Ett tyd­ligt besked skulle vara att Socialdemokraterna är be­redda att lägga ned rösterna i en för­tro­en­de­om­röst­ning om en Al­li­ans­re­ger­ing.
Det har inte S för vana att göra. Ef­ter en­kam­mar­riks­dagens in­fö­ran­de har S lagt ned sin röst i en så­dan om­röst­ning bara en enda gång – när Ola Ull­stens lil­la FP-rege­ring till­trädde 1978. An­nars har S all­tid röstat ja till S-stats­mi­nis­trar el­ler nej till alla andra.
En för­änd­ring av den prin­cipen skulle vara väl­kom­men. Men är det vad Löfven lovade i går? Eller för­söker han tvinga Alliansen att göra upp med SD om budgeten? Det skulle gå tvärt emot vad han ti­digare sagt, att han vill göra allt för att stoppa SD från in­fly­tan­de.
Kan ut­spelet istäl­let vara en in­bju­dan till samarbete med en Al­li­ans­re­ger­ing ef­ter valet? I DN-artikeln skriver han att en minoritetsregering ”förutsätter (…) ett brett samarbete i riksdagen”. I så fall öppnar han för vad An­nie Lööf ef­ter­lyst – block­över­skri­dan­de samarbete utan en socialdemokrat som statsminister.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...