SD tonar ned sina verk­liga po­li­tiska mål

Alla po­lis­chefer i landet ska av­sättas ”när vi tar makten” för­kla­rade Ted Ek­roth, då tung SD-politiker i Skåne, De ska er­sättas med po­lis­chefer med ”rätt” po­li­tisk in­ställ­ning.
Hans mer kände bror Kent, nu­me­ra ut­vandrad till ide­al­landet Ung­ern, har lovat att ”stoppa me­dia” ”i si­nom tid”.
En an­nan riks­dags­le­da­mot för­kla­rade att ”vår lång­sik­tiga am­bi­ti­on är att få bort de andra par­tierna”.
Den som re­do­visar de av­slö­jan­de ci­taten är den li­be­rale jour­na­listen Hå­kan Holmberg i den lilla skriften ”Den far­liga mång­falden” (Pre­miss förlag). Boken har fått för­ord av både Ingvar Carlsson och Bengt Wes­ter­berg och av­slö­jar ge­nom citat ur tal, in­ter­vjuer och of­fi­ci­ella skrifter vad SD verk­li­gen står för.
När Björn Söder för­kla­rade att ju­dar inte är rik­tiga svenskar var det inte det första an­greppet på ju­dar. Par­ti­sek­re­te­ra­ren Richard Jomshof för­kla­rade i Ex­pressen att han inte såg ju­dar som ett pro­blem ”efter­som den ju­diska gruppen är så pass li­ten”. Holmberg på­minner om att SD an­vänder be­greppet kos­mo­po­liter som var van­ligt i det kom­mu­nis­tiska öst­blocket som kod­ord för ju­dar.
Holmberg gör pa­ral­leller mel­lan SD:s grund­syn och så­väl kom­mu­nismen i Öst­eu­ro­pa som na­zismen på 1930-talet – och Ung­ern i dag. Han visar tro­vär­digt att SD syftar till en av­veck­ling av den li­be­rala de­mo­kra­tin, där skydd för mi­no­ri­teter och ytt­ran­de­fri­het är grund­pe­la­re. Men det säger de inte öppet numera.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...