Jim­mie Åkesson lovar in­get på­lit­ligt stöd. Foto: TT

Inte ett parti som andra

Nai­vi­teten hos vissa po­li­tiska kom­men­ta­torer är stor när det gäller synen på Sverigedemokraterna. Längst går näringslivs­tidningen Dagens Industri i sin ar­gu­men­ta­ti­on för att Alliansen ska sam­ar­beta med el­ler åt­min­sto­ne ta stöd av SD för att kun­na bilda rege­ring. Även flera mo­de­rata le­dar­si­dor håller öp­pet för samarbete med SD.
Dagens Industri ar­gu­men­terar uti­från tesen att SD:s eko­no­miska politik ligger när­ma­re Alliansen än Socialdemokraterna. Man kan dis­ku­tera om SD:s eko­no­miska politik som in­ne­bär tio­tals miljarder i bud­get­un­der­skott kan sägas ligga nära Alliansen, men det är inte po­ängen. Vad DI inte vill inse är att för SD är den eko­no­miska po­li­ti­ken un­der­ord­nad det som är kär­nan i SD:s ideologi.
Mat­ti­as Karlsson för­kla­rade det när han mo­ti­verade var­för SD hösten 2014 fällde S-rege­ringens bud­get. SD ställer upp bak­om en politik bara om den är till­räck­ligt invandringsrestriktiv.
Jim­mie Åkesson har un­der val­rö­rel­sen varit tyd­lig med att han kan tänka sig att rösta på Ste­fan Löfven som statsminister, om inte Alliansen an­passar sin mi­gra­tions­po­li­tik till SD:s krav, som nu är to­tal­stopp för in­vand­ring, även av kvot­flyk­tingar.
SD har ock­så en politik som in­ne­bär att politiker ska styra så­väl me­di­erna som kul­turen. Ung­ern är fö­re­bilden, och att SD inte öp­pet fö­re­språkar änd­ringar i re­gel­verket för me­di­erna be­ror på att SD inte sitter i rege­ring och kan be­stämma om det. Skulle SD få makt får de fria me­di­erna det svårt.
Den franske pre­si­denten Macron är kan­ske den som sett SD:s ka­rak­tär bäst, med sin er­fa­ren­het av Le Pen: ”Jim­mie Åkesson är inte kom­pa­ti­bel med de svenska vär­der­ingarna”, för­kla­rade han i en kom­men­tar till Åkes­sons väg­ran att välja mel­lan Macron och Putin.
Socialdemokraterna kun­de be­kämpa kom­mu­nisterna på ar­bets­platserna och ändå lita till de­ras röster i riks­dagen. Men SD är in­get ”bor­ger­ligt” parti. De är på det sättet helt opå­lit­liga med en helt egen agen­da. Det räcker med att lyssna till vad SD-le­da­rna själva säger.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du handlat hem godis till påskhelgen?

Loading ... Loading ...