Din röst är vik­tig ock­så i kommun- och re­gi­on­valen

Sön­dagen in­ne­bär inte bara val till riks­dagen, även om be­vak­ningen i tv kan ge det in­trycket. Som väl­ja­re får du ock­så ta ställ­ning till vil­ka partier du tycker ska styra i kommunen och i re­gi­onen.
Re­gi­onen ägnar sig fram­för allt åt sjukvården, som i alla opinionsmätningar är valets vik­tigaste fråga. Den av­görs i li­ten ut­sträck­ning av riks­dag och rege­ring, i hu­vud­sak av vil­ka partier som be­stämmer i re­gi­onen.
Även läns­tra­fiken är det re­gi­onen som be­stämmer över. Om det ska bli bättre trafik av­görs allt­så till stor del av vil­ket parti som får Din röst. Re­gi­onen har ock­så ansvar för kul­tur­frå­gor.
Kom­munerna har makten över skolan, äld­re­om­sorgen, fri­tids­verk­sam­het och myc­ket an­nat – det som är när­mast män­ni­skorna. Där­för borde kom­mun­valet vara ännu vik­tigare än riks­dags­valet att på­verka.
Den­na tid­ning, lik­som de flesta lo­kal­tid­ningar, har för­sökt spegla vad par­tierna i kommunen tycker och vill göra. Det finns allt­så goda för­ut­sätt­ningar för var­je väl­ja­re att ta ställ­ning.
I många kom­muner är förutsättningarna gans­ka an­nor­lunda än på riks­planet. Det finns lo­kala partier på många håll, un­der den snart gångna pe­ri­oden har le­da­möter hoppat av, blivit ut­spar­kade el­ler bytt parti.
Majoriteten har växlat mitt un­der pe­ri­oden i flera kom­muner. Det finns för­ut­sätt­ningar för nya ma­jo­ri­teter ef­ter valet på många håll, be­ro­en­de på hur Du röstar.
Så ut­nyttja röst­rätten – även i kommun- och re­gi­on­valen!
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...