Yngve Sunesson, politisk redaktör på Norra Skåne. Arkivbild

Bara par­ti­le­da­rna fick synas

Val­rö­rel­sen 2018 in­leddes med na­zister på marsch i Vis­by un­der Almedalsveckan. Men se­dan blev det se­mes­ter­paus, trots att man kun­de för­väntat sig en ti­digare start av in­ten­siv­val­rö­rel­sen, efter­som val­dagen ti­di­ga­re­lagts en vecka för att un­der­lätta för en ny rege­ring att ar­beta fram en bud­get.
Istäl­let blev det en kort men tuff val­rö­rel­se. Särskilt tuff har den varit för par­ti­le­da­rna, som varit mer do­mi­ne­ran­de än nå­gon­sin. Ge­nom att många me­di­er di­rekt­sänder både ljud och bilder nu­me­ra har par­ti­le­da­rna tvingats till be­tyd­ligt fler de­batter än förr. Minst fem par­ti­le­dar­de­batter de senaste två vec­korna har ge­nom­förts.
Det har ock­så be­tytt att näs­tan inga andra ledande fö­re­trä­da­re för par­tierna på riks­planet fått synas.
Par­tierna har ut­nyttjat de nya me­di­erna – Face­book, Instagram med flera – men ock­så fort­satt an­vända de tra­di­tio­nella. An­nonser och tv-reklam har haft un­ge­fär sam­ma om­fatt­ning som ti­digare, lik­som af­fischer, både val­pla­kat och reklam på all­männa re­klam­pe­la­re.

Opinionsmätningar har pre­sen­terats var­je dag de senaste vec­korna, ibland flera sam­ma dag. Det som främst märkts har varit att små­par­tierna runt spärr­gränsen ryckt upp sig när de ex­po­nerats mer än nor­malt i främst tv.
Mo­de­raterna har tappat på upp­loppet, tro­li­gen främst ge­nom KD:s fram­ryck­ning. Ock­så SD tappade i många mät­ningar i slut­ske­det, tro­li­gen en effekt av att SD i ut­fråg­ningar och de­batter granskats mer hel­täc­kan­de än nor­malt. Då av­slöjades tom­heten och ihå­lig­heten i stora delar av po­li­ti­ken.
Men opinionsmätningar är en sak, Val­re­sul­tat är en an­nan. Hur väl mät­ningarna mot­svarar det verk­liga val­re­sul­tatet har av­slöjats när det här läses.

Det har som van­ligt gjorts många ut­spel un­der val­rö­rel­sen, men knappast nå­got som verk­li­gen satt sin prä­gel på debatten.
Socialdemokraterna för­sökte med en ex­tra le­dig föräldra­vecka utan att få större gehör ens bland de be­rörda väl­ja­rna.
Sverigedemokraterna för­sökte få igång en debatt om svenskt ut­trä­de ur EU och Liberalerna hakade på med krav på euro­an­slut­ning och mer fe­de­ralt EU. Ingen brydde sig. Även andra EU-frå­gor saknades i val­de­batten.
Krist­de­mo­kra­ter­na gjorde väntade ut­spel om sjukvården, me­dan An­nie Lööf och Cen­ter­par­ti­et gjorde över­ras­kan­de ut­spel om jäm­ställd­het, bland an­nat om pengar för att skapa rätt­vi­sa löner för stat­ligt an­ställda och om sär­skilda sats­ningar på kvin­nors hälsa.
Sam­ti­digt har flera stora äm­nes­om­rå­den i stort sett saknats i val­rö­rel­sen. Bo­stads­po­li­tiken vill alla partier vänta med till ef­ter valet, pen­sionerna togs upp i ett ti­digt ske­de av pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tionerna men par­tierna har duckat, och även skolan har varit näs­tan från­va­ran­de i år, till skillnad mot de senaste valen.

Skan­daler har ock­så om­gett val­rö­rel­sen, främst bland SD:s kan­di­dater. Men in­get parti har klarat sig från att nå­gon kandidat er­tappats med märk­liga ut­ta­lan­den el­ler sus­pekta kontakter.
I dag vet vi hur valet gick. Vad det blir för rege­ring kan där­emot dröja in­nan det är klart – kan­ske flera månader.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...