Mil­jö­par­ti­ets fall är vär­re än man först tror

En av de många ta­beller man kan läsa om val­re­sul­tatet visar nå­got som kan bli lika oroande för Mil­jö­par­ti­et som det då­liga val­re­sul­tatet på riks­ni­vå. Par­tiet är inte läng­re särskilt stort nå­gon­stans. I Lund, ett av par­tiets sta­diga fäs­ten, tappar de 3.2 procent i riks­dags­valet och 4.7 procent i kom­mun­valet. De har inte två­siff­rigt ens i de akademiker­städer där de ti­digare varit starka. De får en­siff­riga resultat även i Stockholm och Uppsala.
Det kan på ett sub­tilt sätt få gans­ka stora ef­fekter, inte bara på par­tiets möjligheter att hänga kvar i nästa riks­dags­val utan på hur det ser ut i kom­munerna fram­över. Mil­jö­par­ti­et sam­ar­betar inte säl­lan med allians­par­tierna lo­kalt, så det kan in­ne­bära en för­skjut­ning om Mil­jö­par­ti­et inte läng­re upp­fattas som en till­räck­ligt in­tres­sant sam­ar­bets­part­ner på grund av lågt väl­jar­stöd. Al­ter­na­tivt kan de i så­dana samarbeten bli så pass över­körda att det sänker par­tiet yt­ter­li­ga­re i nästa val.
De har dess­utom för­lo­rat sina platser i re­gi­on­full­mäk­tige på flera ställen. Det in­ne­bär att man inte läng­re kommer att kun­na del­ta i debatten och ha en plattform för att få fram sina åsikter. De får ett minskat in­fly­tan­de över kol­lek­tiv­tra­fiken, som är ett vik­tigt område för Mp på lo­kal och re­gio­nal nivå och en möjlighet att på­verka nå­got som kon­kret kan leda till lägre ut­släpp och kli­mat­vän­lig in­ner­stad.
Mil­jö­par­ti­ets fall är tungt, även lo­kalt. Med vänner som So­ci­al­de­mo­krater och Mo­de­rater be­höver partier som Mil­jö­par­ti­et inga fi­en­der.Martina Jarminder

Dagens fråga

Tror du att vårvädret håller i sig tills sommaren?

Loading ... Loading ...