Dansk folkeparti ville på­verka svenska valet

Dansk folkeparti för­sökte på­verka det svenska valet, bland an­nat ge­nom en annons i Skånska Dagbladet dagen före valet. Där upp­manade par­ti­le­da­ren Kris­ti­an Thulesen Dahl svenskarna att rösta på Sverigedemokraterna. Jim­mie Åkesson var på bild till­sam­mans med Thulesen Dahl.
Visst är det van­ligt att andra po­li­tiska le­da­re be­söker sina par­ti­vänner un­der val­rö­rel­ser. Spa­ni­ens pre­mi­är­mi­nis­ter Ped­ro Sánchez be­sökte ex­em­pel­vis Ste­fan Löfven före valet.
Men att ett parti från ett an­nat land di­rekt lägger sig i val­rö­rel­sen i ett an­nat land är ovan­ligt. Diskussionen om ”ryska troll­fa­briker” som sprider falska bilder av verkligheten och för­söker på­verka opi­ni­onen kan nu kom­plet­teras med mer öppna påverkans­för­sök med falska verk­lig­hets­bilder. Thulesen Dahls annons hävdade bland an­nat att ”man gör allt för att tiga ihjäl pro­blemen med in­vand­ringen”, trots att det var en av de stora de­batt­frå­gorna i val­rö­rel­sen.
Ef­ter valet har en dansk fol­ke­tings­le­da­mot frän re­ger­ings­par­tiet Venst­re på­stått att han ald­rig sett ett val så ode­mo­kra­tiskt som det svenska. Han fram­ställdes falskt som valobservatör från OSSE.
Men vare sig Danmark el­ler andra länder ska på­verka svenska val. Det är ett pri­vi­le­gi­um för de svenska väl­ja­rna. Och Sverige har ingen anledning att ta ef­ter dansk in­vand­rings­po­li­tik.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...