Av­gå­en­de Junc­ker inte särskilt lyc­ko­sam

På ons­dagen höll EU-kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean-Clau­de Junc­ker sitt sis­ta ”tal till uni­onen” i EU-par­la­mentet. Det är ett för­sök att ko­piera den ame­ri­kanske pre­si­dentens år­liga State om the uni­on-tal och ett led i Junckers för­sök att göra EU till mer av en stat.
I sitt tal tog han på nytt upp sina am­bi­tioner att ge EU egen be­skatt­nings­rätt. I ett tak­tiskt för­sök att bryta de flesta länders tyd­liga lin­je att be­skatt­ningen av med­bor­ga­rna är en na­tio­nell rät­tig­het och inte nå­got som EU ska ta över, har Junc­ker lan­serat en sär­skild skatt på de stora glo­bala in­ter­net­fö­re­tagen, som Goo­gle och Face­book. Na­tio­nella för­sök att få skatt från dem har slutat nes­ligt.
Men den prin­ci­pi­ella frå­gan om var be­skatt­nings­rätten ska ligga är vik­tigare, så det­ta för­slag har re­dan avvisats.
Även Junckers tan­ke att låta EU fatta ma­jo­ri­tets­be­slut om ut­ri­kes­po­li­tiken istäl­let för med en­häl­lig­het skulle nagga ländernas su­ve­rä­ni­tet i kanten och lär avvisas av re­ger­ingarna. Av Jun­kers tes­ta­men­te in­för kom­mis­sionens av­gång nästa år, och som till stor del­ är lik­ar­tat med vad han för­gä­ves drivit un­der hela sin kom­mis­sions­tid, blir det inte myc­ket som för­verk­li­gas.
Klokare är tanken att se till att eu­ro­pe­is­ka fö­re­tag in­ve­ste­rar mer i Af­ri­ka och att EU ut­vidgar Eras­mus­pro­gram­met till af­ri­kans­ka stu­denter och fors­ka­re. Det är inte väl­gö­ren­het Af­ri­ka be­höver utan ut­veck­ling.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...