Små lö­ne­ök­ningar och minskad ar­bets­lös­het

Lö­ne­ök­ningarna de senaste åren har varit små, un­der 2,5 pro­cent. Det för­vånar Konjunkturinstituet som re­do­visar ut­veck­lingen i en lönebildningsrapport.
Den låga in­fla­tionen bi­drar till att lönerna inte be­höver stiga så myc­ket för att ändå ge re­al­lö­ne­ök­ningar. Att pro­duk­ti­vi­tets­ut­veck­lingen varit svag har ock­så hållit till­ba­ka­ lönerna.
Yt­ter­li­ga­re en fak­tor som KI tror på­ver­kat är att för någ­ra år se­dan över­skattades den för­väntade in­fla­tionen, vil­ket ledde till högre lö­ne­ök­ningar än vad som mo­ti­verades av pris­ök­ningarna. Det kan ha hämmat kraven åren ef­ter.
Sam­ti­digt kom Ar­bets­för­med­lingen med upp­gifter om att ar­bets­lös­heten fort­sätter att minska. 16 000 per­soner fär­re var ar­bets­lösa i au­gus­ti i år jäm­fört med för­ra året. Särskilt glädjande är att ock­så lång­tids­ar­bets­lös­heten nu minskat, för första gången på länge – med 2 000 per­soner. Kan de åter­håll­samma lö­ne­ök­ningarna ha bi­dragit till det­ta? Det vågar ingen säga.
När det gäller de lång­tids­ar­bets­lösa har många fått sub­ven­tio­nerade ex­tra­tjänster för att komma in på arbetsmarknaden. Men ef­ter det första jobbet kan­ske de kan få ”rik­tiga” ar­be­ten.
Nu väntas den svenska ekonomin bromsa men ändå tror Ar­bets­för­med­lingen på fort­satt minskad ar­bets­lös­het. Det finns an­led­ning att hoppas det blir så.
De åter­håll­samma lö­ne­ök­ningar har bi­dragit till att för­länga hög­kon­junk­turen, så viss ef­fekt på jobben har de nog haft.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...