Åkermarken har blivit 56 procent dyrare på tre år. Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Stort prislyft sedan 2014

På landet På tre år har priset på åkermark i Skånes och Hallands slättbygder ökat med över 50 procent. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.

Priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent mellan 2014 och 2017.

Det genomsnittliga priset för åkermarken i området förra året var drygt 241 000 kronor per hektar. Det är det högsta snittet i landet och cirka 16 gånger högre än i Övre Norrland.

Jämfört med 2014 har priset ökat med 56 procent. Området är också den del av Sverige som har haft det genomsnittligt högsta priset på åkermark ända sedan 1995, då Jordbruksverket började föra den här sortens statistik.
Även det genomsnittliga priset på åkermark i landet som helhet har ökat sedan 2014. Det rör sig om en uppgång med 24 procent till 83 900 kronor per hektar.
Mellan 2014 och 2017 ökade även det genomsnittliga priset på betesmark, på riksnivå, med knappt 26 procent till 32 200 kronor per hektar. Även här ligger Götalands södra slättbygder – det vill säga södra och västra Skåne samt Halland – i topp. 2017 kostade en hektar betesmark i genomsnitt 88 300 kronor.
Sedan EU-inträdet, år 1995, har det genomsnittliga priset för åker- och betesmark ökat kontinuerligt. År 2017 var det genomsnittliga priset på en hektar åkermark i Sverige knappt sju gånger så högt som det var år 1995.

En faktor som kan ha påverkat markpriserna, särskilt i skogsbygder, är 2005 års jordbruksreform. Reformen innebar att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen, oavsett vilken gröda som odlas. Även de relativt låga räntorna sedan år 2008 och de goda spannmålspriserna tros också ha påverkat markpriserna positivt.

Statistiken bygger på lantbruksfastigheter som sålts under år 2017 och där man genomfört ansökan om lagfart. År 2017 ingick drygt 2 700 försäljningar och totalt 16 500 hektar i beräkningarna. Knappt 2 200 av de sålda fastigheterna innehöll åkermark och knappt 1 500 innehöll betesmark.

Priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent mellan 2014 och 2017.