Lantbrukets vildsvinsskador uppskattas till 1,5 miljarder kronor per år. Foto: Nils Jakobsson/Arkiv

LRF vill minska vildsvinsstammen

På landet De skador som vildsvin åsamkar jordbruket i Sverige är större än det jaktliga värdet. Stammen bör därför minimeras anser LRF som nu har reviderat sin policy gällande vildsvin.

Vildsvin orsakar stora skador på jordbruksgrödor när de bökar i jorden eller äter av säd. Enligt en uppskattning gjord av SLU för tre år sen rör det sig om sammanlagda kostnader för jordbruket på gott och väl över 1,5 miljarder kronor. Trots omfattande jakt har vildsvinen ändå fortsatt att öka och etablerat sig över en större del av landet.
LRF skriver att mängden vildsvin skapar konflikter på lokal, regional och nationell nivå. Man inser att det finns ett jaktintresse, men menar att det kommer att finnas många djur att jaga även om stammen minskas rejält. Att stammen vuxit sig så stor beror på att det tidigare skjutits för få vildsvin och att klimatet blivit alltmer gynnsamt för vildsvin och utfodring. För att få ner antalet vildsvin måste jordbrukare och jägare samverka.
Vid LRF:s årsstämma i våras bestämdes att policyn skulle skrivas om, vilket förbundsstyrelsen gjorde vid sitt möte den 5 september. I den står att vildsvin inte ses som en resurs i nationell mening och att vildsvinsstammen måste minimeras. Det sägs också att det är en av åtgärderna som krävs för att livsmedelsstrategin ska kunna förverkligas. Stammens storlek ska enbart bygga på den naturgivna fodertillgången. Stödutfodring ska endast ske om det råder extrema vinterförhållanden.
Målet med policyn är att de gröna näringarnas lönsamhet och utveckling inte ska försvåras och att man med lagstiftning ska kunna styra vilka foderslag, och i vilka mängder, utfodring får ske.