Avmagringssuka kan drabba bland annat älg.

SVA utökar provtagning av CWD

På landet

Nu utökar Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, provtagningen av CWD, chronic wasting disease.
Sedan 2016 har alla vuxna hjortdjur som skickas till SVA för obduktion analyserats för CWD, utöver de djur som visat symptom på sjukdomen. Hittills har inga fall av CWD påvisats i Sverige. Nu påbörjas en mer omfattande övervakning som också ska inkludera trafikdödade djur och djur som kasseras på grund av sjukdom vid jakt och slakt.
Instruktioner om provtagning går ut till bland andra jägare, renägare och hjorthägnsinnehavare.
Målet är att provta totalt 6 000 djur under tidsperioden 2018–2020. Övervakningen regleras av EU och omfattar, utöver Sverige, också alla andra medlemsstater där det finns älg eller ren. Jordbruksverket och SVA ansvarar gemensamt för att den svenska övervakningen genomförs.
Syftet med övervakningen är att ta reda på om CWD förekommer i Sverige, och hur sjukdomen i så fall är spridd i landet. Denna kunskap är viktig för att sjukdomen ska kunna bekämpas så effektivt som möjligt, för att minimera de skadliga effekterna av CWD på den svenska hjortdjurspopulationen. Sjukdomen är mycket svår att bekämpa, men åtgärder kan minska spridning och motverka att förekomsten blir hög.