Hör­by blir knappast en van­lig mo­dell

Sverigedemokraterna får sin första kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de­post i landet i Hör­by tack vare att Mo­de­raterna stöder de­ras kan­di­dat.
Att M nöjer sig med en val­tek­nisk sam­ver­kan i valen av pre­si­di­er och nämnder och inte full­följer med att bilda en po­li­tisk ma­jo­ri­tet i kommunen för­vånar. Det in­ne­bär att de skänker bort ord­fö­ran­de­posten utan att ga­ran­tera sig po­li­tiskt in­fly­tan­de. Kan­ske är det i vet­skap om att M cen­tralt har en ne­ga­tiv syn på sam­ar­be­te med SD som det inte ut­vecklas fullt ut.
Vis­ser­li­gen hade Skåne­mo­de­raternas ord­fö­ran­de Lars-Ingvar Ljung­man gett sin väl­sig­nel­se till upp­gö­rel­sen. Men när det blev känt kom en snabb re­ak­tion från M cen­tralt. Vice par­ti­sek­re­te­ra­ren An­ders Ed­holm för­kla­rade snabbt att det strider mot Mo­de­raternas rikt­lin­jer.
Men man kan notera att det var en relativt lågt rankad tjäns­te­man som fick komma med bann­bul­lan. Vare sig par­ti­le­da­ren Ulf Kristersson el­ler par­ti­sek­re­te­ra­ren Gun­nar Ström­mer har kom­men­terat Hör­by­mo­dellen, vil­ket av­speglar den in­terna splitt­ring som finns i M.
Man kan på­minna sig att åtta mo­de­rater (san­no­likt – det var ju sluten om­röst­ning) valde Björn Söder (SD) före al­li­ans­kol­le­gan Kers­tin Lundgren (C) i valet av andre vice tal­man. Det visar att det finns en SD-vän­lig fa­lang inom M även i riks­dagen.
Före Hör­by prövade Häss­le­holm för två år se­dan en liknande mo­dell, när M röstade fram SD-are som vice ord­fö­ran­de i full­mäk­tige och nämnder för att själva få ta över ord­fö­ran­de­upp­dragen. Men inte hel­ler här full­följdes ge­nom ett or­ga­ni­se­rat po­li­tiskt sam­ar­be­te, ef­ter kri­tik från riks­or­ga­ni­sa­tionen.
Hör­bys mo­dell lär inte bli en ”dörr­öpp­na­re” för SD-M-sam­ar­be­te i andra kom­muner, ens i Skåne. Det finns mer att för­lora än att vinna för M i de flesta kom­mu­nala för­sam­lingar. Brist på kom­pe­tens och er­fa­ren­het är kan­ske lika starka mo­tiv mot ett or­ga­ni­se­rat sam­ar­be­te med SD som de ideo­lo­giska skill­naderna.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...