Norska Nobelkomiteens ord­fö­ran­de Be­rit Reiss-Andersen med bilder på pris­ta­ga­rna. Foto: TT

Pris mot kvin­no­våld

Nobels freds­pris delas i år mel­lan två kämpar för kvin­nors rätt att slippa våld i väpnade kon­flikter.
Den kon­go­le­siske lä­ka­ren De­nis Mukwege har ägnat sitt liv åt att hjälpa kvin­nor som blivit sex­u­ellt miss­handlade i det lång­va­riga och grymma kriget i Kon­go. På sin kli­nik, Panzisjukhuset, som funnits i 20 år, har han hjälpt tu­sen­tals kvin­nor, ofta ge­nom svåra operationer, så att de kun­nat åter­gå till ett nor­malt liv. Eller åt­min­sto­ne så nära ett nor­malt liv som gått att komma.
Han fick för sex år se­dan det al­ter­na­tiva No­bel­priset, Right Live­li­hood Award, och har varit fö­re­slagen till freds­priset i många år. Det var på tiden att han fick det.
Han får dela priset med en kvin­na som själv ut­satts för bru­tala sex­u­ella över­grepp. Na­dia Murad hör till den kristna ya­zi­diska folk­gruppen i Irak. Hon till­fång­a­togs och ut­nyttjades som sex­slav av ter­ror­sekten IS, in­nan hon lyc­kades fly. Se­dan dess har hon be­rättat om sitt öde och där­med fört ut­satta kvin­nors ta­lan. Hon har ar­betat för att kvin­nor inte ska vara tysta och skämmas för de över­grepp de ut­satts för utan kräva upp­rät­tel­se.
Sex­u­ella över­grepp i krig är in­gen­ting nytt. Även svenska sol­dater be­gick all­var­liga över­grepp un­der ti­digare år­hund­ra­den. Fort­fa­ran­de skräms tyska barn i vissa byar med ”svensken”, även om det för­hopp­nings­vis är mera på skämt.
På senare tid har dock det sy­ste­ma­tiska an­vän­dan­det av sex­u­ellt våld som va­pen i krig upp­märk­sammats allt mer. Det är inte bara IS (Daesh) i Irak och Sy­ri­en som be­gått över­grepp. Rap­porterna om sex­u­ellt våld var många från krigen i forna Ju­go­sla­vi­en, och för­driv­ningen av ro­hing­yer i My­an­mar (Bur­ma) har skett till stor del ge­nom sex­över­grepp mot kvin­nor.
Det är allt­så hög tid att det sex­u­ella våldet mot kvin­nor i väpnade kon­flikter får den upp­märk­sam­het det för­tjänar, och att två fö­re­trä­da­re för kampen mot det­ta och som för­söker lindra verk­ningarna, var och en på sitt vis, får priset.
De för­tjänar att hedras av alla.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...