Alliansen får svårt driva mi­no­ri­tets­sty­re

Re­gi­on Skåne får av allt att döma nytt sty­re. Alliansen blir större än de röd­gröna och tar över led­ningen för re­gi­onen.
Nå­gon ma­jo­ri­tet får dock inte Alliansen, inte ens om Mil­jö­par­ti­et hade lockats till­ba­ka till den femklöverkonstellation som gällde före 2014. Det gör att det kan bli svårt för Skåne­al­li­ansen att driva ige­nom sin po­li­tik.
Sverigedemokraterna har un­der den snart av­slu­tade man­dat­pe­ri­oden lika ofta stött So­ci­al­de­mo­kraternas mot­stånd mot val­fri­het inom vården som olika al­li­ans­för­slag. I bud­get­om­röst­ningarna har SD lagt ned sina röster när de­ras eget för­slag för­lo­rat vo­te­ringarna. Men det är inte omöj­ligt att SD gör som i riks­dagen, stöttar op­po­si­tionens bud­get­för­slag bara för att visa sin makt. I så fall får Skåne­al­li­ansen det be­svär­ligt.
Det första testet på hur Hen­rik Fritzon och Socialdemokraterna kommer att agera blir när en ny or­ga­ni­sa­tion ska be­slutas. SD har in­vänd­ningar mot Al­li­ansens för­slag, och Fritzon kan ge­nom att ”bita hu­vudet av skam” och al­liera sig med SD stoppa det för­sla­get. För fyra år se­dan ac­cep­terade Alliansen S-för­sla­get, trots sak­liga in­vänd­ningar. Det borde S göra nu.
Men även om Alliansen un­der man­dat­pe­ri­oden gär­na vill driva sina prin­cip­frå­gor vore det klokt att söka sam­för­stånd med S om hu­vud­lin­jerna. Inte minst kräver ekonomin en viss sta­bi­li­tet, som är svår att nå med mi­no­ri­tets­sty­re,

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...