På mån­dags­mor­gonen pre­sen­terades IPCC:s fors­kar­rap­port i Ko­rea. Foto: TT

Det är re­dan hög tid

Det gör skill­nad om tem­pe­ra­tur­ök­ningen blir 1,5 grader el­ler två grader. Det är vad IPCC:s sär­skilda rap­port, be­ställd av Pariskonferensen 2015, in­ne­bär.
Re­dan 1,5 graders tem­pe­ra­tur­höj­ning på jord­klotet, jäm­fört med slutet av 1800-talet när in­dust­ria­li­seringen och där­med för­brän­ningen av kol och olja in­leddes på all­var, leder till kraf­tiga för­änd­ringar av na­turen och livs­mil­jön.
Det in­ne­bär ex­em­pel­vis att mel­lan 70 och 90 pro­cent av alla ko­rall­rev i haven för­störs. Men blir tem­pe­ra­tur­höj­ningen två grader för­störs i prin­cip alla.
För nor­ra delen av jorden, Arktisområdet, är skill­naden ock­så tyd­lig. Med 1,5 grader klarar sig isen i Ark­tis nå­gor­lun­da, me­dan havs­isen i Ark­tis skulle för­svinna minst vart tionde år med två grader. En be­tyd­ligt större del av per­ma­frosten på tund­ran i Si­bi­ri­en och andra om­rå­den skulle tina och där­med fri­göra kli­mat­gaser i en myc­ket all­var­lig om­fatt­ning.
Det finns allt­så all an­led­ning för världens länder att öka an­sträng­ningarna för att snabbt be­gränsa ut­släppen av främst kol­di­ox­id till att inte fort­sätta öka och snart börja minska.
Görs in­gen­ting missas ock­så tvåprocentsmålet med stor mar­gin­al. Trenden, trots att många länder gjort en hel del in­satser, pekar snarare mot 3-4 graders uppvär­mning.
Glo­balt måste ut­släppen av växt­hus­gaser minska med 45 pro­cent till 2030, om 1,5-procentsmålet ska kun­na nås. Det kräver dras­tiska be­slut i världens länder. När EU:s mil­jö­mi­nis­trar träffas på mi­nis­ter­råds­mö­te i dag borde frå­gan om hur EU ska kun­na nå det målet vara högst på fö­re­drag­nings­listan.
Ock­så i Sverige måste kraft­fullare åt­gärder sättas in. Att sju av åtta par­tier är över­ens om stoppa ut­släppen (net­to) till 2045 är en bra bör­jan. Men det kräver att de fos­sila bräns­lena helt upp­hör att an­vändas då, vil­ket kräver en to­tal om­ställ­ning av väg­tra­fiken. Det kräver ock­så kol­di­ox­id­lag­ring, vil­ket hit­tills bara Cen­tern pratat om.
En ny rege­ring måste, oav­sett färg, prio­ri­tera kli­matet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...