Många organ kan nu med framgång transplanteras. Foto: TT

Donera dina or­gan

För­ra året räddades livet på 818 per­soner ge­nom att de fick nya or­gan från nå­gon do­na­tor som just av­lidit. Det var 188 do­na­torer som släppte till or­gan.
Det är allt­så van­ligt att en do­na­tor kan hjälpa många sjuka. Men trots att an­talet per­soner som an­mält att de är be­redda att bli do­na­torer ef­ter sin död räcker det inte till. I fjol dog ett 40-tal sjuka män­ni­skor i vän­tan på ett or­gan som kun­de trans­plan­teras.
Det finns en stor vilja att donera sina or­gan. En opi­ni­ons­un­der­sök­ning visar att mer än två tred­je­delar av svenskarna kan tänka sig det. Men bara två av tio har an­mält sin do­na­tions­vilja till So­ci­al­sty­rel­sens re­gis­ter. Där­med lämnar de över an­svaret till sina an­hö­riga att strax ef­ter döds­ö­gon­blicket ta ställ­ning till om den just av­li­dnes hjär­ta, lungor, nju­rar, lever och andra or­gan ska få komma till an­vänd­ning hos nå­gon an­nan som be­höver just des­sa or­gan.
Det är ett stort an­svar som lämnas över, och sam­ti­digt in­ne­bär det en yt­ter­li­ga­re tung upp­gift för vård­per­so­nalen – att just ef­ter att ha med­delat att en kär an­hö­rig gått bort ock­så fråga om man får ta hjär­tat ur kroppen från den döda.
Fram­för­allt om det är ett plöts­ligt in­träffat döds­fall kan det var svårt för de an­hö­riga att ta in in­for­ma­tionen att de­ras just av­li­dna släk­ting kan hjälpa ännu levande ge­nom en or­gan­do­na­tion. Det gör att do­na­tioner som skulle kun­nat rädda liv inte blir av, där­för att an­hö­riga i det käns­lo­samma ske­det tvekar om den av­lidnes in­ner­sta vilja.
Det är en­kelt att an­mäla sig som do­na­tor. Vård­cen­traler och apo­tek har blan­ketter, som ock­så kan skrivas ut från nätet. Det går ock­så att an­mäla sig di­rekt på webb­platsen livsviktigt.se. Även den som inte vill att or­ganen an­vänds för trans­plan­ta­tion kan an­mäla det­ta.
Också den som har en allvarlig sjuk­dom kan ha or­gan som är vär­de­fulla att trans­plan­tera. Där­för bör alla som kan tänka sig att bli do­na­torer an­mäla det. Om det blir ak­tu­ellt vet ingen i för­väg.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...