Foto: Stefan Sandström

Ger stranddispens för tomt vid Lursjöbadet

Hässleholm Tekniska förvaltningen, som äger strandserveringen vid Lursjön, ges dispens från strandskyddet för att kunna ge dess arrendator möjlighet att renovera fastigheten och utöka serveringsytan.

Det är byggnadsnämnden som beslutat ge dispens från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.
Beslutet grundar man på det beslut om strandskydd för området som länsstyrelsen tidigare tagit, där serveringsbyggnaden är undantagen från strandskyddet.

”Nämndens bedömning är att en dispens för utökning av tomtplats inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet”, skriver byggnadsnämnden i sitt beslut som togs efter votering där S och MP reserverade sig mot beslutet och FV lämnade en protokollsanteckning.
Tekniska förvaltningen, som ansökt om dispens från strandskyddet, skriver i ansökan att området som avses avstyckas är det kring den befintliga serveringsbyggnaden.

Enligt förvaltningen är syftet att ”möjliggöra en upplåtelse av fastigheten som tomträtt som tomträttshavaren (arrendatorn, reds.anm) kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en renovering av befintlig byggnad, då denna är i dåligt skick”.
I sitt beslut menar byggnadsnämnden också att dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett mervärde för området vid Lursjöbadet.
Björn Widmark (FV) menar dock i sin protokollsanteckning att det inte ska ges någon dispens, helt i linje med förslag på avslag som lämnats av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.
Han ifrågasätter varför den nuvarande arrendator ska ges möjlighet att sälja fastigheten i framtiden. ”varför ska ingen annan erbjudas köpa tomten”, undrar Björn Widmark och menar att byggnadsnämndens beslut ”luktar illa”.
Byggnadsnämndens beslut om dispens skickas nu till länsstyrelsen som får ta ställning till om nämnden tolkat deras tidigare beslut om strandskydd för aktuellt område korrekt.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...