Vägra kon­tan­ter är olag­lig dis­kri­mi­ne­ring

Allt fler bu­tiker och re­stau­ranger vägrar nu­me­ra att ta emot kon­tan­ter som be­tal­ning, trots att riks­banks­lagen säger att ”se­dlar och mynt som ges ut av Riks­ban­ken är lag­liga be­tal­nings­me­del”. (5 kap § 1)
Den här pa­ra­grafen har kom­mer­si­ella fö­re­tag kun­nat gå runt ge­nom att hän­visa till av­tals­lagen. Bu­tikerna gör av­tal med kunderna om att inte be­tala med kon­tan­ter. För den som inte har nå­got kort el­ler en dyr te­le­fon som klarar betal­tjänster är av­tals­fri­heten inte nå­got värd.
Bu­tikerna gör så främst där­för att bankerna har för­sämrat och för­dyrat sin kon­tant­ser­vi­ce i så hög grad. Det skapar pro­blemen för dem som inte vill el­ler kan an­vända kort.
Det gäller ut­länds­ka tu­rister, som inte all­tid har de kort som är gil­tiga i Sverige och som inte har Swishtjänsten som är kopplad till svenska banker.
Men det gäller fram­för allt äld­re och funk­tions­ned­satta som har svårt el­ler inte klarar av att han­tera kort.
Dis­kri­mi­ner­ings­lagen är tyd­lig: ”Dis­kri­mi­ne­ring är för­bju­den för den som
1. utan­för pri­vat- och fa­mil­je­livet till­han­da­håller va­ror, tjänster el­ler bo­städer till all­män­heten, el­ler
2. anordnar en all­män sam­man­komst el­ler en of­fent­lig till­ställ­ning.” (2 kap, § 12)
Ma­lungs folk­hög­sko­la har upp­märk­sammat pro­blemet att per­soner med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning har svårt att an­vända kort. Bara tre av nio elever på en kurs på sko­lan kan an­vända kort. En av eleverna vägrades köpa hund­go­dis i en bu­tik trots att han hade pengar att be­tala med.
Det här är ett agerande som måste an­mälas till DO. Att för­vägras att handla i bu­tik el­ler äta på re­stau­rang där­för att ett funk­tions­hin­der gör det omöj­ligt att be­tala med kort kan inte be­tecknas som nå­got an­nat än dis­kri­mi­ne­ring.
Kon­tan­ter ska kun­na an­vändas över­allt, så inte stora grupper ute­stängs från nor­malt liv.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...