EU:s kvoter hotar torsken i Öster­sjön

EU:s fis­ke­mi­nis­trar kun­de år enas ovän­tat snabbt om fis­ke­kvoterna i Öster­sjön för nästa år. Men för torsken blev det på be­kost­nad av den håll­bara ut­veck­lingen av fis­ket och fiskarna.
För ett år se­dan krävdes 20 tim­mar för­hand­lingar in­nan mi­nis­trarna enades. I år gick det på en ef­ter­mid­dag.
Re­dan kom­mis­sionens för­slag, som ba­serades på ve­ten­skap­liga be­räk­ningar, fick kri­tik för att skatta torsken för hårt. Re­dan är torsken så hotad att fiskarna ofta miss­lyc­kas med att få upp så myc­ket som kvoten varit. Torsken växer ock­så för då­ligt och är där­för be­tyd­ligt mind­re än vad den borde var.
Ändå tillåter nu EU:s fis­kemi­nis­trar med Sven-Erik Bucht (S) som svensk mi­nis­ter med det­ta an­svar, att fis­ket ska få öka med 70 pro­cent i väst­ra Öster­sjön. I öst­ra delen av Öster­sjön krävs en minsk­ning med 15 pro­cent, men det an­s­es ock­så in­ne­bära för hårt fis­ke om man ska se till den lång­sik­tiga håll­bar­heten.
Det är inte bara bio­loger och naturvårdare som är kri­tiska. Även fis­ke­ri­fö­re­trä­da­re, som Peter Ronelöv Olsson, ord­fö­ran­de för Sve­ri­ges Fis­ka­res Producentorganisation, tycker att EU-be­slu­tet ris­kerar det ut­hål­liga fis­ket. Det räcker inte att kun­na fiska nästa år, fis­ket måste tryggas för 20 år framåt, tycker han.
Det borde fis­ke­mi­nis­trarna ock­så in­sett och an­passat be­slu­tet till.

Dagens fråga

Har du tänkt köpa biljett till Helgeåfestivalen?

Loading ... Loading ...