Öp­pen­het krävs av EU-par­la­mentariker

Of­fent­lig­hets­prin­cipen är nå­got som Sverige för­sökt slå vakt om även som EU-med­lem. Men de svenska EU-par­la­men­ta­ri­kerna är inte lika of­fent­liga med hur de an­vänder sina me­del.
Ut­ö­ver ar­vo­de och trak­ta­men­te får var­je EU-par­la­men­ta­ri­ker ock­så en må­nat­lig summa, cir­ka 45 000 kro­nor, att an­vända för sina om­kost­nader. Be­loppet är i första hand tänkt för att hålla ett kon­tor med per­son­al i hem­ma­val­kretsen, men ramarna för hur pengarna kan an­vändas är gans­ka vida.
En gräv­grupp med re­por­trar från flera länder visade här­om­året att en stor del av des­sa ”kon­tors­pengar” an­vänts för pri­vata än­da­mål el­ler skickats till par­ti­kas­san. Det är inte för­en­ligt med reglerna, men efter­som EU-par­la­mentet inte kräver nå­gon re­do­vis­ning av hur pengarna an­vänds har det of­tast pas­se­rat opå­ta­lat.
Någ­ra rik­tiga skan­daler har dock av­slöjats, till ex­em­pel när den franska par­ti­le­da­ren Marine Le Pen an­ställt när­stå­en­de per­son­al som ald­rig be­sökt Brys­sel utan vis­tats på hem­ma­plan med oklara upp­gifter.
De svenska le­da­möterna är inte miss­tänkta för nå­got så­dant men vägrar ändå att of­fent­ligt re­do­visa hur de an­vänt kon­tors­pengarna. Bara Malin Björk (V) har till re­por­trar lämnat upp­gifter. Nu har även mil­jö­par­tisterna lovat göra det men öv­riga vägrar. Det är obe­grip­ligt. Var­för väcka miss­tan­kar om att döljer nå­got?

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Vill du ha sommar- och vintertid?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar