Glitter och glamour när föreningar firar företag

Häss­le­holm På fre­dag ge­nom­förs tra­di­tions­en­ligt Häss­le­holms Ga­la­kväll då fö­re­ta­ga­re i kommunen kommer hyllas och ”Årets Häss­le­ho­lma­re” koras.
Men årets gala kan bli den sis­ta i nu­va­ran­de format när ar­ran­görerna vill lyfta fram ent­re­pre­nör­skap.

För­ra året gick priset till Peps Persson. Vem som får den åtrå­värda ti­teln ”Årets Häss­le­ho­lma­re” av­slöjas på fre­dag kväll un­der Häss­le­holms Ga­la­kväll
Trots fler att man sålt fler bil­jetter än för­ra året tog bil­jetterna till Häss­le­holms ga­la­kväll slut di­rekt.

Det är första gången Eva Ohl­ste­ni­us, när­ings­livs­ut­veck­la­re på Häss­le­holms kom­mun är med och ar­ran­gerar och hon gläds över det stora in­tres­set.
– Jag önskar vi kun­de såld 100 bil­jetter till, säger Eva Ohl­ste­ni­us.
I 16 år har kommunen ar­ran­gerat ga­lan till­sam­mans med när­ings­livets or­ga­ni­sa­tioner men i år kan bli sis­ta gången ga­lan med pris­ut­del­ning ge­nom­förs på sam­ma sätt som ti­digare.
– Vi håller på att se över kon­ceptet. Det är fö­re­ta­ga­rnas entreprenörella ådra vi vill lyfta fram. Vi vill ju få vårt när­ings­liv att känna hur duk­tiga de är, säger Eva Ohl­ste­ni­us och un­der­stryker sam­ti­digt att det är ett kon­cept som ska få växa fram.

En rad olika priser kommer att delas ut, där­ibland priset till Årets Häss­le­ho­lma­re som för­ra året delades ut till ar­tisten Peps Persson.

Priset som Årets Häss­le­ho­lma­re går till en per­son el­ler verk­sam­het som har satt Häss­le­holm på kar­tan.
Bland ti­digare pris­ta­ga­re åter­finns bland andra fot­bolls­pe­la­ren Nil­la Fischer och ar­tisten Johan T Karlsson.
Ut­ö­ver priset till årets Häss­le­ho­lma­re delas flera andra priser ut till fö­re­ta­ga­re och per­soner som satt sitt av­tryck i kommunen.

An­talet priser har i år bantats med två då de två priserna som delas ut inom skol­om­rå­det inte kommer att delas ut.
För kvällens un­der­håll­ning står ar­tisterna Nina Sö­der­quist, Fri­da Green och bandet pop­labbet.
Allt pre­sen­terat av kvällens kon­fe­ren­ci­er, buk­ta­la­ren och troll­karlen, John Hou­di­ni.

Or­ga­ni­sa­tionerna som står bak­om Häss­le­holms ga­la­kväll är Häss­le­holms kom­mun till­sam­mans med fö­re­ta­gar­fö­re­ningarna Fö­re­ta­ga­rna, Häss­le­holms Hant­verks- och In­du­stri­fö­re­ning, Hess­le­city, Häss­le­holms fö­re­tags­grupp samt Ny­fö­re­ta­gar­cen­trum Häss­le­holm.

Dagens fråga

Tittar du på julkalendern i SVT?

Loading ... Loading ...