Frida: Alla intäkter återinvesteras

Replik till Socialnämnden på grund av indraget verksamhetsbidrag till Frida Kvinnojour i Hässleholm
Frida Kvinnojour i Hässleholm får verksamhetsbidraget från Hässleholms kommun indraget, detta enligt ett beslut i socialnämnden att verksamheten inte längre bedrivs ideellt.
Verksamheten har bedrivits på samma sätt de senaste (många) åren och drivs utan privat vinstintresse.
Det vore intressant att förstå hur socialnämnden har kommit fram till att verksamheten inte längre bedrivs ”ideellt”.

Frida Kvinnojour har 1,5 tjänst som inte ”ingår” i det skyddade boendet och inte finansieras av avgifter – en 100 procent tjänst som arbetar förebyggande i kommunen bland annat genom gratis föreläsningar och annat förebyggande arbete, samt en 50procent tjänst som arbetar som lots till utflyttade, där en stor del stannat kvar i kommunen. I dagsläget abonnerar kommunen, till kraftigt reducerat pris, en plats till 1 vuxen och 2 barn.

Detta gör att Frida Kvinnojour årligen går miste om placeringsavgift på minst 200 000 kronor.
Verksamheten, som ju de facto utför socialtjänst, kan absolut betraktas som ”ideell” eller kanske närmare bestämt som en idéburen verksamhet. Alla intäkter planeras för återinvestering i verksamheten genom bland annat utökat skalskydd, ständig kompetensutveckling av samtlig personal, verksamhetsutveckling av alla slag etc. Ingen utdelning sker till vare sig styrelse, medlemmar eller anställda.

Det är stipulerat i föreningsstadgarna, §22 avseende upplösning av verksamheten
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten varav ett (1) ska vara ordinarie. Beslut om upplösning kräver kvalificerad majoritet, tre fjärdedelar (3/4) av de givna rösterna.
Eventuella medel ska vid det sista årsmötet doneras till Unizons krisfond.

Lite övriga tankar:
Kommunen borde kanske fråga Familjefridsteamet i kommunen hur mycket tid de sparar på att alltid ha tillgång till en (1) plats på Frida Kvinnojour.
Det är full förståeligt att nämnden måste spara, men det är helt emot hur samhällsvindarna blåser i övriga Sverige, där det satsas på att stötta och hjälpa våldsutsatta, framför allt de svagaste, det vill säga kvinnor och barn.

Det känns som om den obehagliga sanningen kryper allt närmare, nämligen att det som sparas in i ena änden, får någon annan betala i den andra änden! 
Frida Kvinnojour i Hässleholm.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...