Tidig julotta utan kaffe, tack

Återigen står vi inför julhelgen, årets största kyrkliga högtid, men tyvärr också köpenskapens dito, med inslag av allehanda ”nödvändiga” vansinnigheter. Detta krämarnas Mecca startar redan efter sommarmöblernas utträde ur butikerna, för att kulminera vid den s k ”Black Friday”, en amerikansk galenskap som vi naturligtvis anammat.
Trösterikt är då att begåvas med hemförsamlingens, Örkeneds Kyrkoblad, och här kunna konstatera att julottan även detta år avhålles klockan 06 00, det vill säga samma tid som stipulerades i 1686 års kyrkolag. Många församlingar har förfallit till ett senareläggande av julottan till kl 07 00, allt i avsikt att anamma befolkningens allmänna degeneration, vad gäller bland annat morgonvanor. Att ett dylikt senareläggande också innebär en felaktig benämning tycks ingen förstå, enär otta betyder tidig morgon. Därför heder åt dessa kyrkans tjänare och förtroendemän som ännu respekterar och följer sättet och tidpunkten för tidigare generationers julottefirande. I nämnda kyrkoblad göres tyvärr också en jämförelse som kan ifrågasättas. Att bygga om delar av kyrkorummet till kaffehörna jämställs med installation av toaletter. Här föreligger dock en väsentlig skillnad, i så måtto att en toalett kan vara helt nödvändig för kyrkobesökarens inte sällan hastigt påkomna behov av att fri göra sig från tidigare intag av såväl kaffe som annat, medan en kaffehörna har den rakt motsatta funktion. Den här tilltänkta kaffegemenskapen kan styras och planeras på ett helt annat sätt i tid och rum, och behöver därför inte påverka kyrkobesökarens mottaglighet för ordet. Den är sålunda inte på något sätt fysiskt nödvändig härstädes. Tyvärr har härvarande kyrka förfallit i beslut om detta nya och populistiska inslag, ombyggnad och delvis rasering av befintliga bänkar med mera, för kaffeservering i kyrkorummet, enligt ovan.

Detta utifrån det felaktiga antagandet om flera kyrkobesökare på grund av en sådan nyordning. Nuvarande besökare, vid en normal gudstjänst, kan väl utspisas i befintliga biutrymmen med mera. Om dock antalet besökare skulle öka, enligt förslagsställarna, finnes i kyrklig ägo och direkt angränsande, såväl ett välutrustat församlingshem som ”Sigrids cafe ”. Att då tillskapa ytterligare ett kaffeställe må rubriceras som feltänk och ekonomiskt vansinne. Har inte mött någon kyrkomedlem och därmed finansiär som ser positivt på detta projekt.
Enligt Matteus 21 12-13 drev Jesus ut växlare och månglare ur kyrkan med orden: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” Dit har vi förvisso inte kommit ännu genom den tilltänkta kaffeserveringen, men vad blir nästa steg när de ideella krafterna tryter och Mammon och fantasin får styra?
Forna tiders, ofta långväga kyrkobesökare, stärkte sig visserligen ofta, såväl före som efter inträdet i kyrkorummet. Detta dock på något av de många närbelägna kaffeställena och gärna med kaffet en aning utspätt, medelst medförd egen vara. Denna sistnämnda, stärkande möjlighet, lär väl inte vara tillåten i det nya tilltänkta alternativet.
Sammanfattningsvis. Tack för en kommande Julotta enligt gamla tiders traditioner och tider, men drick kyrkkaffet i härför avsedda befintliga lokaler, och inte i Bönehuset.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...