Avstannande priser innebär att det kan vara rätt läge för skogsägare att avverka, menar Danske Bank. Foto: Jörgen Johansson/Arkiv

Expertens råd: avverka

På landet Priserna på svenska trävaror har stannat av. Enligt Danske Bank kan det vara hög tid för skogsägare att avverka
innan priserna vänder ned.

Prisutvecklingen på svensk skog har haft en historiskt lång uppgångsperiod på 37 månader.
Men nu kan det vara slut på ökande priser.
En ny analys av den svenska skogsindustrin visar att prisutvecklingen på trävaror har stannat av. I ett pressmeddelande skriver Danske Bank att ”det kan vara hög tid för svenska skogsägare att avverka innan priserna viker ned”.

– Efterfrågan och prisnivåerna på timmer är fortfarande höga i hela landet så jag tycker att de skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser. En faktor som kan påverka timmerutbudet är granbarkborreskadorna. Efter den varma sommaren ser skadorna ut att ha drabbat stora bestånd och prognosen för nästa vår är svårbedömd. Jag vill därför ge rådet till alla skogsägare att gå ut och inventera sina bestånd eftersom det är viktigt att få bort skadad skog senast i vår, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog och Lantbruk på Danske Bank Sverige.
De hejdade priserna på trävaror beror enligt banken främst på en minskad efterfrågan i flera av Sveriges viktigaste exportmarknader – i synnerhet USA där trävarupriserna som svenska sågverk nu får har halverats från i somras.

Den sjunkande exporten till Kina beror dels på att den kinesiska tillväxten och byggandet har mattats av, dels på att den kinesiska möbelindustri har reducerats kraftigt. Kinesiska myndigheter har rensat bort många aktörer i en ålderdomlig möbelindustri som inte klarar tuffare krav på arbetsförhållande och miljö.
En ljusglimt är däremot att priset på massaved ser ut att ligga kvar på tidigare höga nivåer. Den svenska skogsindustrins rekordinvesteringar i nya produktionsanläggningar har skapat ett ökat behov av fiber som inte visar några tecken på att mattas av.

Ett annat skäl att som skogsägare se ljust på framtiden är de framtida behoven av biodrivmedel. Enligt Danske Bank är en massproduktion av svenskt biodrivmedel en förutsättning för att Sverige skall nå sina mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp från vägtransporter med 70 procent till 2030.
– Vi har ju inte så lång tid på oss och måste utnyttja befintlig teknik om vi skall nå målet 2030. Eldrift är säkert en bra lösning på längre sikt, men varken tekniken eller miljövänlig el finns idag i den utsträckning som skulle behövas. Nästintill alla dagens vägfordon drivs av diesel- eller bensinmotorer. Jag tror vi kan nå målen men ser ingen annan möjlighet än att vi tankar våra befintliga fordon med en successivt ökande inblandning av biodrivmedel från den svenska skogen, säger Johan Freij.

Redan i dag sker en inblandning av biobränslen på runt 20 procent vid befintliga tankställen i Sverige, men med i huvudsakligen importerat drivmedel.
– Det handlar inte om att använda ”finträ” till biobränslet utan ytterligare utnyttja potentialen i de restprodukter som kommer från massaindustrins svartlut, sågverkens spån men även skogens röjningsrester. Massproduktion av svensk skogsdiesel är på gång och skogsindustrin planerar flera stora satsningar. Vi konsumenter kan driva på utvecklingen genom att efterfråga en högre inblandning av skogsbaserat biobränsle när vi tankar, säger Johan Freij.