Socialens obegripliga syn på Frida kvinnojour

Socialnämndens i Hässleholm budget nödgas att prioritera kostnader, något som är ett välkänt faktum. Detta är ett sakskäl som, om det hade angivits vid avslag av ansökan om föreningsbidrag från Frida Kvinnojour, vi hade haft största förståelse för.
Vi har dock inte förståelse för att i stället ange skäl som totalt saknar bärighet!

Att, som anges i Socialnämndens yttrande av 11 december, anföra att på grund av att ”verksamheten professionaliserats och därmed saknar ideellt inslag”, tyder på bristande insikt från Socialnämndens sida och är direkt felaktigt.
Detta synsätt skulle diskvalificera många av Sveriges ideella verksamheter exempelvis Rädda Barnen, Röda Korset, Läkare Utan Gränser med flera.
Professionalismen ligger i stället i att på ett ansvarsfullt sätt hantera den problematik som man engagerar sig i.
Att det ideella inslaget inte är lika stort som t ex hos Röda Korset är en självklarhet för var och en som har förstått Frida Kvinnojours verksamhet. Den hotbild som hela tiden finns mot verksamheten, riktad inte enbart mot de kvinnor och barn som är våldsutsatta, utan även mot anställda och övriga, ställer helt andra krav på säkerhet och trygghet och gör det omöjligt att fritt disponera frivilliga krafter inom verksamheten. Att det ideella inslaget ”inte finns kvar” är därmed i sak inte sanningsenligt. Låt oss citera Bolagsverkets definition på ideell verksamhet … ”
Ofta använder man sig av de ekonomiska föreningarna som förebild när man organiserar en ideell förening. Men för att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.”

Ni skriver att ”verksamheten finansieras av avgifter för placering…”. En fråga som då genast infinner sig i sammanhanget är hur vi annars skulle få medel till exempelvis våra hyror (ca en halv miljoner om året), för att inte nämna andra tjänster som vi tillhandahåller inom ramen för vår taxa.
Vidare hänvisar ni till Socialförvaltningens riktlinjer, citat ”ej vinstdrivande” och ”att jämföra med näringsverksamhet”. Inget kan vara mer felaktigt än att ange detta som skäl för att inte bevilja stöd. Som framgår av tidigare svaromål är inte Frida Kvinnojour (och kan enligt stadgarna inte vara) ”vinstdrivande”.
I så fall har man på ett elementärt sätt missuppfattat begreppet!
Detta är inte bara vår egen uppfattning utan den verifieras dessutom av personer med erfarenhet inom näringslivet och som ingår i Fridas nätverk. Att vår verksamhet inte är någon ”näringsverksamhet” är en självklarhet för var och en med minsta insikt om detta begrepp.

Nämndens angivna skäl kan dessutom medföra långtgående negativa konsekvenser för vår trovärdighet, exempelvis Frida Kvinnojours nära kontakt med andra ideella organisationer i kommunen t ex Rotary, Lions som viktiga ekonomiska bidragsgivare till vår verksamhet.
Även privata initiativ har under årens lopp på ett förtjänstfullt sätt genom riktade insamlingar, gett betydande ekonomiska bidrag, något som kommer våra boendegäster till del till 100 procent. Socialnämnden skulle därför, genom sitt beslut, misstänkliggöra Frida Kvinnojours syften och mål och ge en helt felaktig bild av vår verksamhet. En kommunal socialnämnd har, per definition, expertis inom det sociala området och kan därmed ge sken av att utgöra en neutral instans och således utgöra en garant/icke garant för en verksamhet. Med andra ord kan er felaktiga tolkning av verksamheten få förödande konsekvenser för det förtroende som vi genom mångårigt arbete har skapat i vår omvärld!

Det är vår uppfattning att ni inte grundar ert beslut på sakskäl utan på okunnighet när det gäller begreppsdefinitioner och än en gång anser vi nämndens beslut som en ren förolämpning mot vår höggradigt professionella, ideella verksamhet.
Frida Kvinnojour i Hässleholm.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du handlat hem godis till påskhelgen?

Loading ... Loading ...