Det är vi som är idioterna i ti­teln

För­fat­ta­ren Thomas Eriksson har ut­setts till ”årets förvillare” av Föreningen Vetenskap och Folk­bild­ning, för teo­rierna i boken ”Om­given av idioter”, som delar upp folk en­ligt ett färgkodningssystem. Män­ni­skans hjär­na tycker om att se möns­ter i saker, oav­sett om det finns el­ler ej, så det är be­grip­ligt att den blivit po­pu­lär.
jag fick boken i pre­sent för ett an­tal år se­dan. En­ligt den är jag ”gul”, en olid­lig prat­ma­ka­re som inte låter nå­gon an­nan få en syl i vä­dret och hell­re skryter än bi­drar med nå­got kon­kret: en rätt sorg­lig clown. Vem vill an­ställa en så­dan? Jag är tack­sam att min ar­bets­plats an­vände sig av en gam­mal­dags an­ställ­nings­in­ter­vju och inte Erikssons sys­tem.
Man be­höver inte undra över vem som är idioterna i ru­briken. Det är vi alla. Detta sys­tem an­vänds av ar­bets­platser för att re­kry­tera per­son­al, trots att inga ve­ten­skap­liga be­vis finns för att teo­rierna stämmer.
Den mänsk­liga hjär­nan är mer kom­plex än nå­gon su­per­da­tor. Vi kan inte för­klaras ge­nom de enkla möns­ter som Eriksson be­skriver. Han har hittat ett ef­fek­tivt sätt att tjäna pengar på. Det är inte olag­ligt. Det är de som an­vänder sig av ove­ten­skap­liga sys­tem för re­kry­ter­ing utan att re­flek­tera över det som ska klandras. Att myn­dig­heter an­vänder sig av up­pen­bart ove­ten­skap­liga me­toder för att re­kry­tera per­son­al är en oför­svar­lig an­vänd­ning av skat­te­be­ta­la­rnas pengar. De­batten kring Thomas Erikssons bok och personlighetstester borde ha börjat ti­digare, men bättre sent än ald­rig.Martina Jarminder

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...