Flyk­tingar be­höver hjälp på Me­del­ha­vet

Näs­tan 50 flyk­tingar tvingas stannar på två räddningsbåtar i Me­del­ha­vet där­för att EU-länderna inte kan enas om hur flyk­ting­po­li­tiken ska han­teras.
Nu vägrar så­väl Malta som Ita­li­en och Spa­ni­en att följa eta­blera sjö­lag, att män­ni­skor från båtar som kap­sejsat ska tas emot i nä­rmaste hamn. Det är de länder som tagit emot flest flyk­tingar som kommit i båtar från Af­ri­kas kust den senaste tiden, så själv­fal­let måste de av­lastas ar­be­tet med att ge flyk­tingarna tak över hu­vudet och för­sörj­ning un­der asyl­pröv­ningen. Men att, som den nya italienska rege­ringen, vägra båtarna att lägga till i någon hamn, trots att flera städer säger sig vil­liga att ta emot flyk­tingarna, är omo­ra­liskt och in­hu­mant.
Där­för måste fler EU-länder snabbt ställa upp och ta emot de knappt 50 flyk­tingarna. Tysk­land och Ne­der­län­der­na har öppnat för det om fler ställer upp. Villkorandet är oan­sva­rigt när det handlar om så få, men för att snabbt ge de frusna och trötta flyk­tingarna fast mark un­der fötterna borde även Sverige ställa upp.
Det an­tal flyk­tingar som kommit till EU över Me­del­ha­vet har minskat kraf­tigt det senaste året. Pro­blemen för EU-länderna att ta emot flyk­tingarna är där­för inte så stort, om bara EU kun­de enas om en po­li­tik.
Tills det är möj­ligt måste EU-länderna ändå ta sitt an­svar för de flyk­tingar som kommer. De be­höver hjälp nu, för att inte dö på Me­del­ha­vet inför våra ögon.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...